Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/476 av 16. mars 2021 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker

Commission Decision (EU) 2021/476 of 16 March 2021 establishing the EU Ecolabel criteria for hard covering products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU-miljømærket.

(2) Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3) Ved Kommissionens beslutning 2009/607/EF blev der opstillet kriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for produktgruppen "hårde belægninger og beklædninger". Gyldigheden af disse kriterier og krav blev forlænget til den 30. juni 2021 ved Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2076 .

(4) For bedre at afspejle bedste praksis på markedet for denne udvidede produktgruppe og tage højde for nyskabelser, der er indført i den mellemliggende periode, bør der fastsættes et nyt sæt af kriterier for "hårde belægnings- og beklædningsprodukter".

(5) Ved kvalitetskontrollen af EU-miljømærket af 30. juni 2017, som omfattede en vurdering af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 66/2010 , blev det konkluderet, at der var behov for at udvikle en mere strategisk tilgang til EU-miljømærket, herunder bundtning af nært beslægtede produktgrupper, hvor det er relevant.

(6) I lyset af disse konklusioner og efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (Miljømærkenævnet) bør kriterierne for produktgruppen "hårde belægninger og beklædninger" revideres, og anvendelsesområdet bør udvides til at omfatte andre produkter, der anvendes til samme primære formål og er fremstillet af de samme materialer, og som der er interesse for på markedet.

(7) Ifølge den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi – For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa , der blev vedtaget den 11. marts 2020, skal kravene om holdbarhed, genanvendelighed og genanvendt indhold inkluderes mere systematisk i EU-miljømærkekriterierne.

(8) I forbindelse med produktionen af naturstensprodukter og præfabrikerede betonprodukter kan en betydelig del af miljøvirkningerne tilskrives specifikke aktører i forsyningskæden, som i øjeblikket kun har ringe eller ingen direkte incitamenter til at overholde EU-miljømærkekriterierne. Efter høring af Miljømærkenævnet bør der også gives mulighed for at tildele EU-miljømærket til B2B-mellemprodukter i sektoren for natursten (tilhuggede stenblokke fremstillet i stenbrud) og i sektoren for præfabrikeret beton (hydrauliske bindemidler fremstillet i ovne eller alternativ cement). Dette vil også lette de kompetente organers vurdering og verifikation, når sådanne mellemprodukter sælges til indehavere af EU-miljømærket.

(9) Efter høring af Miljømærkenævnet bør der indføres obligatoriske og valgfrie kriterier og krav og et pointsystem. Der kan tildeles point for opfyldelse af valgfrie krav eller alt efter, hvor langt en ansøger går videre end opfyldelsen af visse obligatoriske krav. Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket, hvis det opfylder alle obligatoriske krav og opnår et samlet minimum antal point.

(10) Pointsystemet sikrer en mere fleksibel tilgang til opnåelsen af EU-miljømærket for de miljømæssigt bedste hårde belægnings- og beklædningsprodukter på markedet, det giver mulighed for at vægte de kriterier, der er forbundet med produktets vigtigste miljøvirkninger, højere, og systemet tilskynder til og anerkender indehavernes løbende miljøforbedringer.

(11) EU-miljømærkekriterierne for hårde belægnings- og beklædningsprodukter har navnlig til formål at fremme produkter, som har mindre miljøpåvirkninger gennem hele deres livscyklus, og som fremstilles ved brug af materialeeffektive og energieffektive processer med færre emissioner til luft og reduceret vandforbrug. På baggrund af indsatsen for at fremme klimaneutralitet og dekarbonisering af EU-industrien er der fastsat grænseværdier for CO2-emissioner fra forbrændingsprocesser, og tildelingen af point tilskynder til brug af elektricitet fra vedvarende energikilder og beregning af CO2-fodaftrykket. For at bidrage til overgangen til en mere cirkulær økonomi omfatter kriterierne obligatoriske krav til genbrug af procesaffald og tilskynder til inkorporering af genanvendte og sekundære materialer, hvor det er hensigtsmæssigt.

(12) EU-miljømærkekriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation for produktgruppen bør gælde frem til den 31. december 2028, idet der tages hensyn til denne produktgruppes innovationscyklus.

(13) Af hensyn til retssikkerheden bør beslutning 2009/607/EF ophæves.

(14) Producenter, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket for hårde belægninger og beklædninger på grundlag af kriterierne i beslutning 2009/607/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de nye kriterier og krav. I en begrænset periode efter vedtagelsen af denne afgørelse bør producenterne endvidere have mulighed for at indsende ansøgninger, der enten bygger på kriterierne i beslutning 2009/607/EF eller de nye kriterier, der er fastsat ved denne afgørelse. EU-miljømærker, der er tildelt efter kriterierne i den tidligere beslutning, kan anvendes i 12 måneder fra datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

(15) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2021
Anvendelsesdato i EU
11.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet