Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for harde belegningsprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/476 av 16. mars 2021 om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket for harde belegningsprodukter

Commission Decision (EU) 2021/476 of 16 March 2021 establishing the EU Ecolabel criteria for hard covering products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.4.2021)

Sammendrag av innhold

EU Ecolabel-kriterier for miljømerking av harde belegningsprodukter.

De nye kriteriene for miljømerking av harde belegningsprodukter er en revisjon av Commission Decision 2009/607/EC. Produktgruppen omfatter gulv- og veggbelegg av stein, agglomerert stein, sement og keramisk eller brent leire, og den er utvidet til også å omfatte bordplater, benkeplater, takfliser og enkelte byggesteinprodukter. Kravene gjelder produkter for innendørs såvel som utendørs bruk.

Det settes krav til:

- Energiforbruk i råvareuttaket og i produksjonen

- Materialeffektivitet inkludert gjenbruk av produksjonsavfall

- Vannforbruk og kontroll av avløpsvann i hele produksjonskjeden

- Utslipp av støv og avgasser til luft

- Innhold av miljø- og helsefarlige kjemikalier

- Sikkerhet og arbeidsforhold i råvareuttaket

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i gruppe 2 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har fulgt kriterieutviklingen og avgitt norske kommentarer til det tekniske arbeidet. Det har vært argumentert for et strengere kjemikaliekrav til eventuell overflatebehandling, spesielt av bordplater og benkeplater, men dette fikk man ikke gjennomslag for. Kriteriene vurderes likevel som relevante og akseptable.

Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2021
Anvendelsesdato i EU
11.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet