Kriterier for klassifisering av anlegg for behandling av avfall fra utvinningsindustrien

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/337/EF av 20. april 2009 om definisjon av kriteriene for klassifisering av avfallsanlegg i overensstemmelse med vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF om behandling av avfall fra utvinningsindustrien

Commission Decision 2009/337/EC of 20 April 2009 on the definition of the criteria for the classification of waste facilities in accordance with Annex III of Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council concerning the management of waste from extractive industries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra mineralindustrien (mineralavfallsdirektivet) er gjennomført i norsk rett gjennom et nytt kapittel i avfallsforskriften.

Kommisjonsbeslutning 2009/337/EF skal sikre en felles forståelse av kriteriene for klassifisering av risikoavfallsanlegg. Dette er anlegg som ved svikt eller feildrift kan medføre store ulykker og inneholde farlig avfall, farlige stoffer eller stoffblandinger. Beslutningen består av en detaljert beskrivelse av kriterier og metode for å karakterisere avfallsbehandlingsanlegg som utgjør en risiko for helse- og miljø. Beslutningen fastsetter kriterier og metodisk tilnærming for å plassere anleggene inn i tre hovedkategorier: a) ikke ubetydelig potensial for tap av liv, b) alvorlig fare for menneskelig helse og c) alvorlig fare for miljø.

Merknader
Kommisjonsbeslutning 2009/337/EF er gitt med hjemmel i artikkel 175 TEUF.

Kommisjonsbeslutningen er gjennomført i norsk rett gjennom et nytt kapittel 17 i avfallsforskriften i sammenheng med gjennomføring av direktiv 2006/21/EF (mineralavfallsdirektivet).

Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2009/337/EF har ikke vært på egen høring, men var innarbeidet i høringsforslaget knyttet til innføring av direktiv 2006/21/EF (mineralavfallsdirektivet). Denne høringen ble avsluttet 1. juni 2011. Ingen av høringsuttalelsene har berørt innholdet i kommisjonsbeslutningen.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 20. april 2009.
Rettsakten ble behandlet i EØS-spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 31. mars 2012.
Endringene i avfallsforskriften trådte i kraft 19. mai 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.04.2009
Anvendelsesdato i EU
12.05.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 56-60
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2012
Anvendes fra i Norge
15.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0337
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro