Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 av 12. desember 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

Directive (EU) 2017/2399 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2019)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive), som er krisehåndteringsdirektivet for banker mv. Forslaget innebærer å delvis harmonisere kreditorhierarkiet for berørte foretak gjennom å etablere en ny gjeldsklasse med lavere prioritet enn ordinære usikrede seniorobligasjoner. Endringene skal gjelde gjeldsinstrumenter utstedt etter at direktivet er trådt i kraft. Harmoniseringen gjøres gjennom endringer i artikkel 108 i BRRD.

Merknader

Rettslige konsekvenser
BRRD, som dette direktivet endrer, ble tatt inn i EØS-avtalen 9. februar 2018 ved EØS-komiteens beslutning nr 21/2018. Endringer i finansforetaksloven som gjennomfører BRRD trådte i kraft 1. januar 2019.

Endringene av BRRD artikkel 108 innebærer at det i nasjonal lovgivning skal innføres en ny klasse etterstilte gjeldsinstrumenter som kan benyttes til å oppfylle minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL), jf. finansforetaksloven § 20-9. Vilkårene som instrumentene må oppfylle fremgår av artikkel 108 nr. 2 og er foreslått gjennomført i ny § 20-32 i finansforetaksloven. Den opprinnelige kontraktsfestede løpetiden skal være minst ett år. Instrumentene skal ikke være derivater eller inneholde innebygde derivater. Videre skal det eksplisitt refereres til den lavere prioriteten etter nasjonal lovgivning i låneavtalen og i et eventuelt prospekt.

Lovendringen krever stortingsbehandling, og Stortingets samtykke er derfor nødvendig for innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er antatt at gjennomføring av direktivet ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Endringen vil få betydning for usikrede obligasjonseiere i banksektoren ved krisehåndtering og offentlig administrasjon, og vil blant annet kunne gi bedre forutberegnelighet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Endringsdirektivet er vedtatt i EU. Frist for gjennomføring i nasjonal rett i EU var 29. desember 2018. Endringsdirektivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
25.06.2019
Høringsfrist
01.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L2399
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro