Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 av 12. desember 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

Directive (EU) 2017/2399 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2019)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer BRRD (Banking Recovery and Resoultion Directive), som er krisehåndteringsdirektiver for banker mv. Forslaget innebærer å delvis harmonisere kreditorhierarkiet for berørte foretak gjennom å etablere en ny gjeldsklasse med dårligere prioritet ordinære usikrede seniorobligasjoner. Endringene skal gjelde gjeldsinstrumenter utstedt etter at direktivet er trådt i kraft. Harmoniseringen gjøres gjennom endringer i artikkel 108 i BRRD.

Merknader

Rettslige konsekvenser
BRRD, som dette direktivet endrer, ble tatt inn i EØS-avtalen 9. februar 2018 ved EØS-komiteens beslutning nr 21/2018. Stortinget vedtok i mars 2018 endringer i finansforetaksloven som gjennomfører BRRD. Reglene trer i kraft 1. januar 2019. Norsk konstitusjonelt forbehold kan løftes når Stortinget har samtykket til innlemmelsen, jf. forslag om samtykke i Prop. 8 S (2018-2019), fremmet 2. november 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil få betydning for usikrede obligasjonseiere i banksektoren ved krisehåndtering og offentlig administrasjon, og vil blant annet kunne gi bedre forutberegnelighet.

Status
Endringsdirektivet er vedtatt i EU. Frist for gjennomføring i nasjonal rett i EU var 29. desember 2018. Endringsdirektivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
25.06.2019
Høringsfrist
01.09.2019