Kreftdirektivet om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 16.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 22.9.2020)

Kræftbekæmpelse: Bedre beskyttelse af arbejdstagerne mod kræftfremkaldende kemikalier

Hvert år er der i EU ca. 120 000 tilfælde af arbejdsrelateret kræft som følge af eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen, hvilket årligt fører til ca. 80 000 dødsfald. For at forbedre beskyttelsen af arbejdstagere mod kræft har Kommissionen i dag foreslået en yderligere begrænsning af deres eksponering for kræftfremkaldende kemikalier. Denne fjerde revision af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener fastsætter nye eller reviderede grænseværdier for tre vigtige stoffer: akrylonitril, nikkelforbindelser og benzen. Skøn viser, at mere end 1,1 millioner arbejdstagere i en lang række sektorer vil nyde godt af bedre beskyttelse takket være de nye regler. Det forslag, der fremlægges i dag, er det første initiativ i Kommissionens indsats for at bekæmpe kræft under den kommende europæiske kræfthandlingsplan.

Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, udtaler: "En arbejdsplads bør være et sikkert sted, og alligevel forårsager kræft halvdelen af de dødsfald, der er forbundet med arbejde. Dagens ajourføring af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener er et af de første skridt i vores ambitiøse plan om at bekæmpe kræft. Det viser, at vi er fast besluttet på at handle og ikke vil gå på kompromis med arbejdstagernes sundhed. På baggrund af den store sundhedskrise som følge af covid-19 vil vi forstærke vores indsats for at sikre, at Europas arbejdstagere beskyttes. Vi vil se på konkrete måder, hvorpå man kan opnå dette gennem den fremtidige strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen."

Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, udtaler: "For os er det en prioritet at mindske de lidelser, der forårsages af kræft, og forebyggelse er i den sammenhæng afgørende. I dag tager vi et vigtigt skridt til at beskytte vores arbejdstagere mod eksponering for farlige stoffer på arbejdspladsen og starter arbejdet under vores kommende europæiske kræfthandlingsplan. Med planen sigter vi mod at tackle de største risikofaktorer i forbindelse med kræft for alle, men også at vejlede patienter på hele deres rejse og bidrage til at forbedre livet for dem, der er berørt af denne sygdom."

Tre nye eller reviderede grænseværdier

Direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener ajourføres regelmæssigt i overensstemmelse med ny videnskabelig dokumentation og tekniske data. Tre tidligere ajourførte versioner af direktivet har behandlet arbejdstagernes eksponering for 26 kemikalier. Dagens forslag tilføjer nye eller reviderede grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for følgende stoffer:

  • akrylonitril (ny grænse)
  • nikkelforbindelser (ny grænse)
  • benzen (nedjusteret grænse).

Fordele for arbejdstagere og virksomheder

Indførelse af nye eller reviderede grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for akrylonitril, nikkelforbindelser og benzen vil give arbejdstagerne klare fordele. Arbejdsrelaterede tilfælde af kræft og andre alvorlige sygdomme vil blive forhindret, hvilket vil resultere i bedre sundhed og livskvalitet.

Forslaget vil også være til gavn for virksomhederne, da det reducerer omkostningerne som følge af arbejdsrelateret dårligt helbred og kræft, såsom fravær og forsikringserstatninger.

Udvikling af forslaget og det videre forløb

Dette initiativ er blevet udviklet i tæt samarbejde med videnskabsfolk og med repræsentanter for arbejdstagere, arbejdsgivere og EU-lande. Arbejdsmarkedets parter (fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer) var også involveret i en høring i to faser.

Kommissionens forslag skal nu forhandles i Europa-Parlamentet og Rådet.

Baggrund

Kommissionen har givet tilsagn om at intensivere kampen mod kræft og vil inden udgangen af 2020 fremlægge Europas kræfthandlingsplan. Planen vil hjælpe EU-landene med at forbedre forebyggelsen, diagnosticeringen, behandlingen og håndteringen af kræft i EU og samtidig mindske de sundhedsmæssige uligheder mellem og inden for EU-landene.

I sin meddelelse om "Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling" har Kommissionen forpligtet sig til at revidere arbejdsmiljøstrategien for bl.a. at tage hånd om eksponeringen for farlige stoffer med henblik på at opretholde de høje standarder i EU for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Dette er i overensstemmelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i fællesskab på det sociale topmøde om fair job og vækst den 17. november 2017, og som sikrer arbejdstagernes ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø, herunder beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer.

Yderligere forbedring af beskyttelsen af arbejdstagere mod arbejdsrelateret kræft er så meget desto vigtigere, da kræft ifølge EU-OSHA er den største årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU: 52 % af de årlige arbejdsrelaterede dødsfald tilskrives i øjeblikket arbejdsrelateret kræft i sammenligning med 24 % for kredsløbssygdomme, 22 % for andre sygdomme og 2 % for personskader.

Dette initiativ er den fjerde revision af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener. I de seneste år har Kommissionen foreslået tre initiativer til ændring af denne retsakt. Disse tre initiativer blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i december 2017, januar 2019 og juni 2019 og vedrørte 26 stoffer.

Yderligere oplysninger

Kommissionens forslag til den fjerde revision af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener

MEMO MED SPØRGSMÅL OG SVAR: Kræftbekæmpelse: Kommissionens forslag til bedre beskyttelse af arbejdstagere