Kreftdirektivet (endringsforslag 2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2020)

Sammendrag av innhold

Direktivforslaget COM (2020) 571 er det fjerde endringsdirektivet som vil innebære endring av arbeidsmiljødirektivet 2004/37/EC.

Det første endringsdirektivet 2017/2398/EU inneholdt 14 nye endringer til 2004/37/EC som gjaldt bindende grenseverdier og hudanmerkninger. Direktivet ble gjennomført i norsk rett ved endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier 1. april 2020.

Det andre endringsdirektivet 2019/130/EU inneholdt 8 nye endringer til direktiv 2004/37/EC hvorav bindende grenseverdier for 6 nye kreftfremkallende stoff og 2 stoffgrupper har fått anmerkning for hudopptak uavhengig av en grenseverdi. Forslag til endrede grenseverdier og anmerkninger i forskrift om tiltaks- og grenseverdier var ute på høring med høringsfrist 15. november 2020. Implementeringsfristen er 16. januar 2021.

Det tredje endringsdirektiv 2019/983/EU inneholdt 5 nye endringer til direktiv 2004/37/EC med bindende grenseverdier for de 5 stoffene og anmerkninger for hudopptak og sensibiliserende effekt. Forslag til endrede grenseverdier og anmerkninger skal drøftes med partene 9. desember og sendes deretter ut på høring. Implementeringsfrist er 11. juli 2021.

Direktivforslag COM (2020) 571 foreslår 3 nye endringer til direktiv 2004/37/EC i form av bindende grenseverdier og anmerkninger for hudopptak for 3 stoffgrupper. Kommisjonen la frem forslaget til rettsakt 22. september 2020. Rettsakten henvender seg til medlemslandene.

Forslagets innhold og formål

Med dette direktivforslaget foreslår Kommisjonen 3 nye bindende grenseverdier i tillegg til de 27 stoffene det allerede er foreslått en bindende grenseverdi eller en endret grenseverdi for.

Direktivforslagets formål er å gi arbeidstakere bedre beskyttelse ved å redusere eksponering for kreftfremkallende stoffer i arbeidet. Med dette initiativet ønsker Kommisjonen å forbedre effektiviteten av EUs rammeverk for beskyttelse av arbeidstakere. Intensjonen er å fortsette arbeidet med å utføre vurderinger av de 50 mest brukte stoffene som utgjør hoveddelen av yrkeseksponeringen for kreftfremkallende stoff. Denne fjerde revisjonen av direktiv 2004/37/EC er den siste revisjonen Kommisjonen har kunngjort at vil finne sted.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EC

Det gjeldende direktiv 2004/37/EC omfatter bindende grenseverdier for tre stoff; benzen, vinylklorid og trestøv fra harde tresorter.

Det første endringsdirektivet 2017/2398, fastsatt 12. desember 2017, omfattet bindende grenseverdier for til sammen 14 stoff.

Det andre endringsdirektivet 2019/130/EU, fastsatt 16. januar 2019, omfattet 8 nye endringer til direktiv 2004/37/EC hvorav bindende grenseverdier for 6 nye kreftfremkallende stoff og 2 stoffgrupper har fått anmerkning for hudopptak uavhengig av en grenseverdi. Forslag til endrede grenseverdier og anmerkninger var ute på høring med høringsfrist 15. november 2020. Implementeringsfristen er 16. januar 2021.

Det tredje endringsdirektivet 2019/983/EU, fastsatt 5. juni 2019, omfattet bindende grenseverdier og anmerkninger for 2 stoffer og 3 stoffgrupper. Implementeringsfristen er 11. juli 2021.

Kommisjonens direktivforslag

Det nye direktivforslaget COM (2020) 571 med en fjerde endring til direktiv 2004/37/EC omfatter tre nye endringer til bindende grenseverdier og anmerkninger for akrylnitril, nikkelforbindelser (beregnet som Ni) og benzen.

Kommisjonen har tatt høyde for at det vil være vanskelig for en rekke bransjer/næringer å innfri de foreslåtte bindende grenseverdiene ved å innføre overgangsordninger. Direktivforslagets grenseverdi for akrylnitril bør gjelde fire år etter ikrafttredelse av dette direktivet.

For nikkelforbindelser foreslås en overgangsperiode fram til 17. januar 2025. Grenseverdier for nikkelforbindelser på 0,01 mg/m³ for den respirable fraksjonen og 0,05 mg/m³ for den inhalerbare fraksjonen kan være vanskelig å overholde i en rekke sektorer eller prosesser, inkludert spesielt smelting, raffinerier og sveising. Derfor bør en overgangsperiode frem til 17. januar 2025 med en grenseverdi på 0,1 mg/m³ for den inhalerbare fraksjonen av nikkelforbindelsene gjelde.

Når det gjelder benzen, kan en revidert grenseverdi på 0,2 ppm (0,66 mg/m³) være vanskelig å overholde i enkelte sektorer på kort sikt. En overgangsperiode på 4 år etter ikrafttredelse av dette direktivet bør innføres. Fra to år til fire år etter ikrafttredelse, bør en overgangsgrenseverdi på 0,5 ppm (1,65 mg/m³) gjelde.

Når det gjelder benzen er grunnlagsdokumentasjon skrevet, forslag på 0,2 ppm er drøftet med partene og forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier har vært ute på høring med høringsfrist 15. november 2020.

Rapporteringsforpliktelser
Ingen

Oppfølging av internasjonale avtaler
Forslaget til rettsakt gjelder et område som omfattes av EØS-avtalen. Direktiv 2004/37/EC og de tre første endringsdirektivene er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 14a.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten
Artikkel 153 (2).

Gjeldende norsk lovgivning og rettslige konsekvenser for Norge
Direktivforslaget endrer vedlegg III i direktiv 2004/37/EC for å oppnå formålet nevnt ovenfor.

Direktivforslaget vil ikke medføre behov for endring i arbeidsmiljøloven, men vil medføre behov for endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier av 6. desember 2011 nr. 1358.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Med de foreslåtte endringene i vedlegg til direktiv 2004/37/EC vil nåværende beskyttelsesnivå for arbeidstakerne opprettholdes, med unntak for to stoff (akrylnitril og benzen) og delvis for en stoffgruppe (nikkelforbindelser), der det vil bli strengere regulering.

Direktivforslaget har i tillegg innført to nye anmerkninger; hudopptak og hud- og luftveis- sensibiliserende. For akrylnitril er det foreslått en anmerkning for hudopptak (som Norge allerede har), for nikkelforbindelser er det foreslått anmerkning for hud- og luftveis sensibilisering (som Norge allerede har) og for benzen er det ikke foreslått en anmerkning, men Norge har anmerkninger for hudopptak og anmerkning K betraktes som kreftfremkallende samt anmerkning G (EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet).

Direktivet vil ikke gi økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen.

Vurdering
Direktivet anses foreløpig relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Det er ikke behandlet i EØS-komiteen.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet