Krav ved import av visse næringsmidler fra Ghana, India og Nigeria

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 91/2013 av 31. januar 2013 som stiller opp særlige importbetingelser ved import av jordnøtter fra Ghana og India, okra og karriblader fra India og vannmelonfrø fra Nigeria, og endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009

Commission Implementing Regulation (EU) No 91/2013 of 31 January 2013 laying down specific conditions applicable to the import of groundnuts from Ghana and India, okra and curry leaves from India and watermelon seeds from Nigeria and amending Commission Regulations (EC) No 669/2009 and No 1152/2009

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter nye regler om særlige importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra Ghana, India og Nigeria. Rettsakten stiller opp en ny kontrollordning for fem produkter som i dag er listet opp i forordning (EF) nr. 669/2009. De fem produktene har vært oppført i forordning (EF) nr. 669/2009 uten tegn til forbedring. Dette har resultert i at kommisjonen har valgt å flytte disse produktene over til et kontrollregime som er av mer varig karakter og som sikrer en bedre kontroll av produktene.

Produktene som er omfattet av forordning (EU) nr. 91/2013 er jordnøtter fra Ghana og India, okra og karri fra India og vannmelonfrø fra Nigeria, samt varer som inneholder mer enn 20 % av disse produktene.

I det nye regelverket skal de fem produktene fortsatt gjennom en dokumentkontroll og gjennom en id.- og fysisk kontroll i forhold til frekvensen som er gitt i regelverket. Det nye er at forsendelsene med disse produktene også skal følges av en erklæring og analyserapport som bekrefter fraværet av pesticider/aflatoksiner.

Hovedpunkter i forordning (EU) nr. 91/2013:

- retter seg mot importører av de omfattede næringsmidler og fôrvarer,

- alle forsendelser skal forhåndsmeldes, senest 24 timer før ankomst,

- alle forsendelser av de omfattede produktene skal gjennomgå en dokumentkontroll, mens id.- og fysisk kontroll skal skje etter fastsatt frekvens,

- alle forsendelser skal følges av et helsesertifikat og en analyserapport som bekrefter fraværet av pesticider/aflatoksiner,

- den fysiske kontrollen for pesticider skal gjennomføres i tråd med artikkel 8, 9 og 19 i forordning (EU) nr. 669/2009,

- den fysiske kontrollen for aflatoksiner skal gjennomføres i tråd med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1152/2009,

- alle kostnader med kontrollen og tilbakesending/destruksjon skal bæres av importøren.

Importstedene for de omfattede produktene vil være de samme som tidligere: Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn og Borg havn. For produktene regulert av forordning (EU) nr. 91/2013 og som skal kontrolleres for aflatoksiner, kan forsendelser med disse produktene dokumentkontrolleres og gjennomgå id.- og fysisk kontroll på ett av de tre nevnte stedene. Dette er gjort for å holde rutinen for denne kontrollen smidig og mest mulig likt forordning (EF) nr. 669/2009.

Det er gitt en overgangsregel for de produktene som har forlatt opprinnelsesstaten, men som per 18. februar 2013 fortsatt ikke har kommet inn i EU/EØS. Vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 blir også justert i tråd med at de fem produktene tas ut av dette regelverket og inn i forordning (EU) nr. 91/2013.

I tillegg endres forordning (EF) nr. 1152/2009 for å tilpasse regelverket til ordlyden i dagens ordning for ikke-animalske risikoprodukter, der ordet "first point of introduction" blir erstattet med "designated of point of entry". Denne endringen er rent språklig og har ikke til hensikt å endre gjennomføringen av regelverket.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 31. januar 2013, med ikrafttredelse 18. februar 2013.

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført i forskrift 14. februar 2013 nr. 196 om særlige importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra Ghana, India og Nigeria. I tillegg krever rettsakten endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (669/2009) og forskrift 21. november 2007 nr. 1276 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjeland på grunn av aflatoksinrisiko (1152/2009).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Mattilsynet vil kunne få en økt arbeidsbelastning med den utvidede kontrollen av papirene som skal gjøres i forhold til produktgruppen i forordning (EU) nr. 91/2013.

Kravet om dokumentasjon (helsesertifikat og analyserapport) vil medføre en ekstra kostnad for næringen ved import av de berørte produktene. Ellers vil næringen fortsatt ha utgifter knyttet til kontrollen av disse produktene.

Importen av disse produktene er for tiden av begrenset karakter. Tiltakene vurderes til ikke å ramme i større grad enn det man har av nytte ved å få tatt denne kontrollen og hindret import av produkter med pesticider eller aflatoksiner over de fastsatte grenseverdiene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av spesialutvalgene for næringsmidler (SUN) og matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 31. januar 2013, med ikrafttredelse 18. februar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.01.2013
Anvendelsesdato i EU
18.02.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2013
Anvendes fra i Norge
18.02.2013