Krav til utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/309/EU av 19. juni 2013 om endring av vedlegg II, III og IV til vedtak 2006/168/EF når det gjelder visse veterinære sertifiseringskrav for import av storfeembryoer til Unionen

Commission Implementing Decision 2013/309/EU of 19 June 2013 amending Annexes II, III and IV to Decision 2006/168/EC as regards certain veterinary certification requirements for imports into the Union of bovine embryos

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/168/EF, som fastsetter dyrehelsevilkårene for import av storfeembryoer til EØS fra tredjestater. Formålet med endringene er å forebygge spredning av virussykdommen Lumpy skin disease til EØS, hvor denne sykdommen p.t. ikke forekommer. Bakgrunnen er at det i 2012 forekom tilfeller av sykdommen i Israel, som er en av tredjestatene det er tillatt å importere storfeembryoer fra. I tillegg er det gjort studier som indikerer at risikoen for spredning av sykdommen med storfeeembryoer ikke er neglisjerbar selv om embryoene behandles forskriftsmessig. Endringene er at det i importvilkårene føyes til visse krav med henblikk på Lumpy skin disease. Helsesertifikatene som skal følge med forsendelsene erstattes med nye som reflekterer de endrede importvilkårene. Rettsakten trer i kraft 1. august 2013. I en overgangsperiode, som varer t.o.m. 1. september 2013, åpner rettsakten likevel for import av storfeembryoer på de gamle vilkårene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for importører eller offentlige myndigheter her i landet.

Notifisering
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 13. august 2013 nr. 976 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.

Det gis unntak fra høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.08.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.08.2013
Anvendes fra i Norge
13.08.2013