Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om supplerende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 om krav vedrørende kjøretøys funksjonelle sikkerhet med henblikk på typegodkjenning av to-, tre- og firehjulede kjøretøy

Commission Delegated Regulation (EU) No 3/2014 of 24 October 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 3/2014 om detaljerte tekniske krav til funksjonell sikkerhet ved typegodkjenning av kjøretøy i klasse L, er en særrettsakt til forordning (EU) nr. 168/2013 om godkjenning og markedsovervåking av to-, tre- og firehjulede kjøretøy.

Selv om forordning (EU) nr. 168/2013 ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 15. januar 2013, får den bindende virkning for typegodkjenning av nye typer kjøretøy først fra 1. januar 2016, da det må utarbeides særrettsakter til forordningen. Forordning (EU) nr. 3/2014 er en slik særrettsakt og lister opp FN/ECE-regulativer med endringer og fastlegger de detaljerte tekniske krav og prøvemetoder vedrørende funksjonell sikkerhet vedrørende godkjenning og markedsovervåking av kjøretøy i klasse L og systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy.

Betegnelsen "kjøretøy i klasse L" dekker en rekke forskjellige kjøretøytyper med to, tre eller fire hjul, som to- og tre-hjulede mopeder, to- og tre-hjulede motorsykler og motorsykler med sidevogn. Eksempler på firehjuls kjøretøy som omfattes, er quadrisykler og minibiler. Typegodkjenningskravene for nye kjøretøy i klasse L har hittil vært regulert i Europaparlaments og Rådsdirektiv 2002/24/EF ("rammedirektivet"). Videre inneholder en rekke særdirektiver detaljerte tekniske krav vedrørende kjøretøy i klasse L. Kommisjonen har identifisert en rekke vesentlige problemer med hensyn til gjeldende bestemmelser for typegodkjenning av kjøretøy i klasse L, som den nye rammeforordningen skal avhjelpe, herunder:
• regelverket for typegodkjenning av motorsykler er for komplekst
• utslippsnivået for L-kjøretøy er relativt høyt og L-kjøretøyene utgjør relativt sett en stigende andel av det samlede utslipp fra veitransporten
• funksjonelle sikkerhetsaspekter ved kjøretøyene bør ivaretas på en bedre måte
• det mangler regelverk for L-kjøretøy utstyrt med ny teknologi
• visse kjøretøy, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter, selges og registreres på EU-markedet, uten å være i overensstemmelse med de nåværende typegodkjenningskrav med hensyn til kjøretøyenes funksjonelle sikkerhet og/eller miljøbeskyttelse.

Forordning 3/2014 gir detaljerte bestemmelser innen områder som er listet opp nedenfor, og herunder gjøres en rekke FN/ECE-regulativer obligatoriske istedenfor tilsvarende EU-rettsakter (direktiv) i samsvar med anbefaling fra CARS 21-ekspertgruppen:

• lydsignal

• bremsing, herunder eventuelle blokkeringsfrie bremser og kombinerte bremsesystemer

• elektrisk sikkerhet

• fabrikantens erklæring om holdbarhetsprøving av funksjonelle sikkerhetskritiske systemer, deler og utstyr

• beskyttelsesstrukturer foran og bak

• vinduer, vindusvisker og -vasker samt defrostersystemer

• førerbetjente betjeningsanordninger, herunder identifisering av betjeningsanordninger, kontrollanordninger og indikatorer

• montering av lysanordninger og lyssignalanordninger, herunder automatisk tenning/slukking av lys

• sikt bakover

• førervern (veltebøyle)

• sikkerhetsbelte og festepunkter for sikkerhetsbelte

• sitteplasser (sal og sete)

• styreegenskaper, kurveegenskaper og svingegenskaper

• montering av dekk

• platen for kjøretøyets maksimale hastighet og dens plassering på kjøretøyet

• beskyttelse av kjøretøyets brukere, herunder innvendig utstyr og dører

• maksimal kontinuerlig nominell og/eller nettoeffekt og/eller konstruktiv bestemt hastighetsbegrensning

• kjøretøykonstruksjonenes integritet

Merknader

EU-hjemmel

Forordning 3/2014 er en delegasjonsrettsakt, vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning

Gjeldende norsk regelverk for motorsykkel er implementert i fagkapitlene samt i vedlegg 1 til forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Overgangsforskrift

Ettersom det vil kunne komme motorsykler som er typegodkjent i henhold til den nye rammeforordningen med delegerte rettsakter før 2016, har det blitt laget en overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b. Ved forskriftsendring av 6. juni 2014 ble det tatt inn en referanse til forordning 3/2014 i § 6-3b. Bestemmelsen skal sikre at typegodkjente kjøretøy aksepteres i Norge, i tråd med føringer i rammeforordning 168/2013.

Norsk gjennomføring og administrative konsekvenser

Rammeforordning 168/2013 med delegerte rettsakter, herunder forordning 3/2014, vil bli implementert i en ny, egen forskrift for MC. Som utgangspunkt vil ikke implementeringen av forordningen innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme en ny forskrift.

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen vurderes ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering
Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Generelt om de tekniske krav

Som beskrevet tidligere arbeider EU med å skifte ut egne tekniske rettsakter med ECE-regulativer utgitt av FNs økonomiske kommisjon for Europa. Dette gjøres for å unngå å ha to overlappende regelsett for godkjenning av kjøretøy. Videre deltar flere land utenfor Europa i komitéene. Dette fremmer arbeidet med å utvikle globale standarder for tekniske krav til kjøretøy.

Forordning 3/2014 beskriver hvordan ECE-regulativene tas i bruk for godkjenning av kjøretøy i gruppe L (motorsykler). I noen få tilfeller er utgående direktiv og ECE regulativ overlappende, og ECE-regulativet kan dermed fullt ut erstatte direktivet. I de fleste tilfellene er ikke virkeområdet for rettsaktene fullt ut overlappende. Der vil forordning 3/2014 eksempelvis stille vilkårene for montering, testing eller at kravene for en gruppe skal benyttes for en annen.

EU arbeider også aktivt for å endre ECE-regulativene slik at de i størst mulig grad kan benyttes direkte uten tilpasningstekst som tekniske bestemmelser for godkjenning av kjøretøy.

Norge er medlem i FNs økonomiske kommisjon for Europa og deltar aktivt i arbeidsgruppene for utvikling av det tekniske regelverket for kjøretøy.

Lydsignal

Kjøretøy gruppe L1e-B, L2e og L6e skal være utstyrt med elektrisk lydsignal som er komponenttypegodkjent i henhold denne forordningen eller FNs ECE-regulativ 28.

Kjøretøy gruppe L1e-B med maksimal konstruktiv hastighet som ikke overskrider 25 km/t og med effekt som ikke overskrider 500W kan være utstyrt med mekanisk lydsignal (ringeklokke) som er komponenttypegodkjent i henhold denne forordningen.

Kjøretøy gruppe L3e, L4e og L5e skal tilfredsstille alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 28.

Kjøretøy gruppe L7e skal tilfredsstille alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 28, som beskrevet for kjøretøy gruppe L5e.

Forordningens krav for testing av elektrisk lydsignal for kjøretøy gruppe L1e, L2e og L6e er overført fra direktiv 93/30/EØF. Det er i tillegg innført krav for testing av mekanisk lydsignal (ringeklokke). Direktiv 93/30/EØF anerkjenner FN ECE 28 som likeverdig med kravene i direktivet.

Kravene til montering og for testing av lydsignal er i hovedsak overført fra tidligere rettsakter.

Bremsing, herunder eventuelle blokkeringsfrie bremser og kombinerte bremsesystemer

Kjøretøy gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e skal tilfredsstille alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 78. Det er gitt tilpassede krav for kjøretøy i gruppe L1e med egenvekt som ikke overstiger 35 kg. For typegodkjenning skal kjøretøyene også være utstyrt med avanserte bremsesystemer i henhold til kravene i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013. (Avansert bremsesystem er: En hendel/pedal skal bremse begge hjul, ABS-system eller begge disse)

Kjøretøy gruppe L6e skal tilfredsstille alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 78, for kjøretøy gruppe L2e.

Kjøretøy gruppe L7e skal tilfredsstille alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 78, for kjøretøy gruppe L5e.

Utgående rettsakt for bremser for kjøretøy gruppe L, direktiv 93/14/EØF anerkjenner FN ECE 28 som likeverdig med kravene i direktivet. Kravet om avanserte bremsesystemer ved typegodkjenning av L1e, L2e, L3e, L4e og L5e er nytt, men har vært grundig gjennomgått på arbeidsgruppemøter i EU-kommisjonen.

Vegdirektoratet anser at kravet til bremser ved typegodkjenning av motorsykkel har et fornuftig sikkerhetsnivå.

Elektrisk sikkerhet

Kjøretøy gruppe L som drives av en eller flere elektriske motorer, dette inkluderer helt elektriske og hybrid elektriske kjøretøy, skal tilfredsstille kravene i denne forordningens vedlegg IV. Disse kravene samsvarer med kravene i FN ECE 100 som er rettet mot kjøretøy i gruppe M og N (biler).

Fabrikantens erklæring om holdbarhetsprøving av funksjonelle sikkerhetskritiske systemer, deler og utstyr

I forbindelse med typegodkjenning av en kjøretøytype skal fabrikanten erklære at systemer, deler og utsyr som er viktig for kjøretøyets funksjonelle sikkerhet innenfor angitte kjørelengde og en tidsperiode på 5 år, skal fungere på et riktig vedlikeholdt kjøretøy. Det understrekes at disse bestemmelsene ikke påvirker det som er bestemt i annet regelverk angående fabrikantens garantiforpliktelser.

Vegdirektoratet anser at denne bestemmelsen vil være med på å motvirke omsetning av kjøretøytyper med åpenbart for lav kvalitet.

Beskyttelsesstrukturer foran og bak

De kjøretøy i gruppe L som omfattes av kravet skal være utformet slik at myke trafikanter ikke utsettes for unødvendig skade i tilfelle sammenstøt. Kravet gjelder visse kjøretøy i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e. Kravet gjelder ikke kjøretøy i gruppe L1e, L3e og L4e.

Vegdirektoratet anser at det er positivet at det stilles krav til utvendig utforming av kjøretøy i gruppe L med en bil-liknende utforming.

Vinduer, vindusvisker og -vasker samt defrostersystemer

Denne forordningen stiller krav om at kun glass definert som sikkerhetsglass kan monteres på kjøretøy gruppe L. Dessuten skal alt sikkerhetsglass være godkjent i henhold til ECE 43. avhengig av kjøretøyets konstruktive hastighet viste utgående rettsakt til direktiv 92/22/EØF (bil) eller 89/173/EØF (traktor) for tekniske krav til sikkerhetsglass.

Frontvindu skal monteres på motorsykkel med karosseri, og skal være av tilsvarende kvalitet som på bil. Det er gjort noen tilpasninger i forhold til kravene for øvrige vinduer. Det presiseres også at to og trehjuls moped og motorsykkel kan være utstyrt med vindskjerm i plast med angitt sikkerhetskvalitet, denne vindskjermen anses ikke som frontvindu.

Vindusvisker og –vasker kreves montert på motorsykler med frontvindu (som angitt i forrige avsnitt). For tekniske krav og bestemmelser om testing refereres det til tilsvarende ECE-regulativ for bil.

Defrostersystemer skal monteres på motorsykkel med frontvindu, det er likevel angitt unntak for visse typer kjøretøy i bestemmelsen. For tekniske krav og bestemmelser om testing refereres det til tilsvarende rettsakter for bil.

Bestemmelsene er modifisert og endret til å benytte ECE-regulativ der dette er mulig. Dette moderniserer også regelverket, blant annet ved at forutsetningene for å teste kjøretøy med elektrisk eller hybrid motor er presisert.

Vegdirektoratet anser utviklingen av regelverket som positiv.

Førerbetjente betjeningsanordninger, herunder identifisering av betjeningsanordninger, kontrollanordninger og indikatorer

For betjeningsanordninger, kontrollamper mm følger kjøretøy gruppe L1e-B, L3e og L4e bestemmelsene i ECE-regulativ 60, med de tilpasningene som er angitt i denne forordningen. Kjøretøy i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e følger egne bestemmelser gitt i denne forordning eller relevante bestemmelser i ECE-regulativ 121, som angitt for M1. Utgående direktiv 2009/80/EF anerkjenner FN ECE 60 som likeverdig med kravene i direktivet.

For speedometer følges de relevante bestemmelsene i ECE 39. Utgående direktiv 2000/7/EF anerkjenner FN ECE 39 som likeverdig med kravene i direktivet.

Montering av lysanordninger og lyssignalanordninger, herunder automatisk tenning/slukking av lys

Bestemmelsene om montering av lysanordninger mm ble nylig endret. Disse endringene var opprinnelig utformet i forbindelse med arbeidet med denne forordningen, men ble ansett som viktig for trafikksikkerheten og ble derfor innført med endringsdirektiv 2013/60/EU til direktivene 97/24/EF C2 og 93/92/EØF som erstattet av kodifisert direktiv 2009/67/EF. En rekke ECE-regulativ ble også likestilt med direktivenes bestemmelser. Endringene ble implementert i norsk regelverk 15. juli 2014. Vegdirektoratet har kommentert endringene i eget EØS-notat.

Med forordningen er bestemmelsene ytterligere modifisert og endret til å benytte ECE-regulativ der dette er mulig. Der forordningen gir egne bestemmelser er disse en videreføring av kravene i utgående rettsakter.

Sikt bakover

Kjøretøy gruppe L1e-B, L3e og L4e skal tilfredsstille alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 81.

Kjøretøy gruppe L1e-B, L3e og L4e kan være utstyrt med speil i henhold til FNs ECE-regulativ 46.

Kjøretøy gruppe L2e, L5e, L6e og L7e skal tilfredsstille alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 81 eller 46.

Utgående direktiv 97/24/EF C4 anerkjenner FN ECE 81 som likeverdig med kravene i direktivet. ECE 46 regulerer speil for kjøretøy gruppe M og N, samt gruppe L med karosseri.

Førervern (veltebøyle)

Kjøretøy gruppe L7e-B2 (terrenggående 4-hjuls motorsykkel med seter, ikke sal) skal være utstyrt med førervern (veltebøyle, ROPS) som tilfredsstiller kravene gitt i forordningen.

Bestemmelsen er gitt for å stille tilsvarende krav til beskyttelse av fører og passasjerer som for liknende kjøretøy som godkjennes som traktor (med ulike tekniske spesifikasjoner, men ganske likt utseende).

Sikkerhetsbelte og festepunkter for sikkerhetsbelte

Kjøretøy gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med egenvekt over 270 kg skal være utstyrt med beltefester og sikkerhetsbelter når sitteplass er sete (ikke påkrevet hvis sitteplass er sal) som tilfredsstiller alle relevante krav i henhold til denne forordning.

Kjøretøy gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med egenvekt ikke over 270 kg kan være utstyrt med beltefester og/eller sikkerhetsbelter, forutsatt at disse tilfredsstiller alle relevante krav i henhold til denne forordning.

Sikkerhetsbelter som monteres i nevnte kjøretøygrupper skal tilfredsstille bestemmelsene som er gitt i ECE 16 for kjøretøy gruppe N1, med de forutsetningene som er gitt i denne forordning. Alle sitteplasser som er sete skal være utstyrt med sikkerhetsbelte.

Sitteplasser (sal og sete)

Alle kjøretøy i gruppe L skal ha minst en sitteplass, sal eller sete. Alle sitteplasser skal være forovervendte. Kjøretøy uten karosseri kan ha sal. Kjøretøy gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med karosseri skal ha seter. Alle seter skal ha ryggstøtte.

Det gis egne bestemmelser i forordningen knyttet til seter, som i noen grad henviser til ECE-17.

For kjøretøy gruppe L1e, L3e og L4e skal minstehøyden på sitteplass være 540 mm, og for kjøretøy gruppe L2e, L5e, L6e og L7e være 400 mm. Kravet er innført for å øke trafikksikkerhet ved at de aller minste og laveste kjøretøyene ikke lenger kan typegodkjennes. Eksempler på kjøretøy som ikke lenger kan typegodkjennes er pocket bike og gokart.

Kjøretøyfabrikanten kan anbefale bruk av barnesikringsutstyr som er godkjent etter ECE 44 i kjøretøy gruppe L2e, L5e, L6e og L7e, samt i sidevogn til gruppe L4e. I så fall skal alle relevante krav i henhold til FNs ECE-regulativ 16 følges som angitt i denne forordningen.

Styreegenskaper, kurveegenskaper og svingegenskaper

Forordningen stiller krav til kjøreegenskaper i forhold til kjøretøygruppen. For tohjuls motorsykler gjelder blant annet at de skal klare en sving med radius 12 m, rettes opp fra sving uten å bli ustø og være stabil i høy hastighet (80 % av toppfart, men ikke høyere enn 160 km/t). I tillegg skal motorsykler med flere hjul enn to kjøres i sving beholde samme radius eller rette opp dersom føreren slipper styreinnretningen.

Denne bestemmelsen krever også at kjøretøy gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med karosseri, med angitte unntak, skal ha revers.

Montering av dekk

Kjøretøy gruppe L skal være utstyrt med dekk som er typegodkjent i henhold til ECE 75. Kjøretøy i gruppe L1e, L2e og L6e med største tekniske vekt ikke over 150 kg kan likevel være utstyrt med dekk som ikke er typegodkjent. Dersom kjøretøy i gruppe L er konstruert for bruk hvor motorsykkeldekk ikke er egnet, kan dekk godkjent for bruk på bil benyttes.

Platen for kjøretøyets maksimale hastighet og dens plassering på kjøretøyet

Kjøretøy gruppe L7e-B1 og L7e-B2 (terrenggående firehjuling og terrenggående buggy) skal være utstyrt med ei plate som angir kjøretøyets høyeste konstruktive hastighet. Plata skal være av reflekterende materiale, 200 mm i diameter, med oransje siffer og være plassert godt synlig bak på kjøretøyet.

Kjøretøy gruppe L1e, L3e, L4e og L5e-A kan være utstyrt med slik plate.

Dette er et nytt krav for typegodkjenning av kjøretøy gruppe L.

Beskyttelse av kjøretøyets brukere, herunder innvendig utstyr og dører

Kjøretøy gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med karosseri skal tilfredsstille kravene til indre sikkerhet som er angitt i forordningen. Kravene og testing av disse er bygd opp på tilsvarende måte som kravene for M1, men tilpasset de aktuelle kjøretøytypene.

Kjøretøyets dører skal være utstyrt med lukkemekanisme og klare en test i forhold til påført kraft innenfra og utover, altså sikre at de holder passasjerene inne i kjøretøyet.

Maksimal kontinuerlig nominell og/eller nettoeffekt og/eller konstruktiv bestemt hastighetsbegrensning

Bestemmelsene regulerer effekt- og/eller hastighetsbegrensning hvor dette er en del av kravene til klassifikasjon i kjøretøygruppen. Det stilles krav om minst to uavhengig virkende begrensninger. Dersom en begrensning settes ut av funksjon skal dette ikke medføre økning av kjøretøyets prestasjoner, men det kan medføre lavere ytelse eller hastighet.

Bestemmelsene som finnes i det utgående regelverket anses ikke som gode nok til å begrense trimming i de klassene hvor førers kompetanse eller alder, og/eller kjøretøyets konstruksjon tilsier at slik begrensning er nødvendig for trafikksikkerheten.

Kjøretøy i gruppene L3e-A3, L4e-A3 og L5e er ikke omfattet av disse bestemmelsene.

Kjøretøykonstruksjonenes integritet

Bestemmelsen stiller krav til konstruksjonens styrke og egnethet for planlagt bruk. Det stilles videre krav om at fabrikanten skal kunne dokumentere at konstruksjonen er god nok, også i ettertid i forbindelse med tilbakekallinger. Det stilles også krav om at det skal finnes kvalitetssystemer for produksjonen.

For kjøretøy i gruppe L1e-A og sykler konstruert for å trås fram med pedaler i gruppe L1e-B skal bestemmelsene om styrke og konstruksjon av forgaffel og ramme i standard EN 14764:2005 følges som angitt i forordningen.

Det finnes også bestemmelse om forholdet mellom pedalkraft og muskelkraft for nevnte L1e-B-sykler.

Dersom det er grunn til å tvile på fabrikantens garanti vil typegodkjenning ikke bli gitt. Dette gjelder både tvil knyttet til beregningenes tilgjengelighet og eksistens.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgruppen WGMC (Working Group for Motor Cycles), der forordningen har vært drøftet.

Status
Forordningen ble vedtatt 24. oktober 2013 og trådte i kraft i EU den 31. januar 2014. Forordningen kommer bindende til anvendelse fra 1. januar 2016.

Vegdirektoratet tar sikte på å sende på høring forslag om ny forskrift for MC ila 2014, og senest første halvår 2015. Vegdirektoratet vurderer at høring bør avventes inntil samtlige delegerte rettsakter til rammeforordningen er ferdigstilt, slik at alt kan sendes i en, samlet høring med tilhørende forslag til ny forskrift.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 12.06.15, med høringsfrist satt til 11.09.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 11.06.15, beslutning nr. 143/2015. Forordningen er implementert i ny forskrift av 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel. Forskriften trådte i kraft 1. september 2016

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0003
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro