Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/46/EU av 2. juli 2010 som endrer direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i henholdsvis rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekrav til prøving av sorter av arter av jordbruksvekster og grønnsaker

Commission Directive 2010/46/EU of 2 July 2010 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endring av kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF om sortskjennetegn og bruk av disse ved DUS-testing (nyhetsprøving) av nye plantesorter av hhv. jordbruksvekster og grønnsaker. DUS-testing av en sort foregår i samsvar med egne retningslinjer for bruk av sortskjennetegn. EUs organ for planteforedlerett (CPVO) utarbeider slike retningslinjer for stadig flere arter. For at disse retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med DUS-testing og sortslisteopptak i de enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet av den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). Hvilke arter der DUS-testingen skal foregå enten etter EUs eller etter UPOVs retningslinjer, framgår av vedlegg til rettsaktene. For arter utover de som EU og UPOV har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser. De faktiske endringene i dette direktivet i forhold til 2003/90/EF og 2003/91/EF gjelder endring av hvilke arter som står oppført i hvilket vedlegg. Dette gir da oversikt over hvilke arter som skal DUS-testes etter retningslinjer utarbeidet av henholdsvis CPVO eller UPOV. I tillegg er enkelte retningslinjer blitt endret i løpet av 2009 eller 2010 slik at det må vises til en annen versjon av retningslinjene enn tidligere.

Merknader
Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Nyhetsprøving i Norge utføres av Mattilsynet. Vi gjennomfører for tida nyhetsprøving kun for hvete, bygg og havre og følger da respektive retningslinjer fra CPVO/UPOV. For øvrige arter av jordbruksvekster og alle grønnsaksartene kjøpes nyhetsprøving av nye sorter fra andre land som da utfører disse også etter aktuelle retningslinjer fra CPVO/UPOV. Av konkrete endringer i denne aktuelle rettsakten kan nevnes mindre justeringer av CPVO-retningslinjene for henholdsvis hvete og bygg. Gjennomføringen av norske DUS-tester for disse to artene, må derfor også tilpasses de nye retningslinjene. De øvrige endringene gjelder arter som ikke nyhetsprøves i Norge, og som dermed er helt uten betydning for oss. Høring hos næringen har vært ansett som overflødig da endringene for bygg og hvete er uten allmenn, praktisk interesse, og de øvrige endringer gjelder arter som ikke testes i Norge. Utover den første detaljerte gjennomgangen av og tilpasningen av DUS-testen til de justerte retningslinjene, får rettsakten ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Endringene i rettsakten medfører kun behov for marginale justeringer i interne prosedyrer i Mattilsynet, og det er ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.07.2010
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 25-30
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.05.2011
Anvendes fra i Norge
27.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0046
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro