Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1355 av 12. august 2021 om flerårige nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler som skal opprettes av medlemsstatene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1355 of 12 August 2021 on multiannual national control programmes for pesticides residues to be established by Member States

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at verificere, at EU-lovgivningen er overholdt for så vidt angår blandt andet fødevaresikkerheden i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Den indeholder særlige bestemmelser om offentlig kontrol i forbindelse med stoffer, hvis anvendelse kan medføre restkoncentrationer af sådanne stoffer i fødevarer og foder.

(2) Ved forordning (EU) 2017/625 udgår artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005, som dog fortsat finder anvendelse indtil den 14. december 2022, medmindre der fastsættes en tidligere dato ved en delegeret forordning. Ved nævnte artikel 30 fastsættes der særlige krav til oprettelse af risikobaserede flerårige nationale kontrolprogrammer for pesticidrester med henblik på at vurdere forbrugernes eksponering og overholdelsen af gældende lovgivning.

(3) Ved artikel 110 i forordning (EU) 2017/625 fastsættes der minimumskrav til indholdet af de flerårige nationale kontrolplaner. Disse tager dog ikke højde for de specifikke praktiske ordninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af flerårige nationale kontrolprogrammer for pesticidrester.

(4) Der bør derfor fastsættes specifikke krav til udarbejdelsen af flerårige nationale kontrolprogrammer for pesticidrester, som bør være en del af de flerårige nationale kontrolplaner. Navnlig er det vigtigt at sikre, at kontrolordningen tager hensyn til formålet med at vurdere forbrugernes eksponering og overholdelsen af forordning (EF) nr. 396/2005.

(5) Da artikel 30 i forordning (EF) nr. 396/2005 fra den 15. december 2022 ikke længere finder anvendelse, bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dato.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.08.2021
Anvendelsesdato i EU
15.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet