Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning (EU) .../... om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningstørketromler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 932/2012

(In preparation) Commission Regulation (EU) .../... laying down ecodesign requirements for household tumble driers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 932/2012

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 26.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 23.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2022)

Dette regelverket er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har sendt på skriftlig høring et utkast til revidert økodesignforordning for husholdningstørketromler. Det er gjeldende økodesignforordning, (EU) No 932/2012, som er under revisjon. Den kommende forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsfdirektiv 2009/125/EF.  

Eksempel på foreslåtte endringer sammenlignet med gjeldende forordning:

Artikkel 1 Virkeområde

Virkeområdet foreslås videreført i den reviderte foordningen ved at det fortsatt skal omfatte husholdningstørketromler som drives av elektristet fra nettet eller gass, inkludert tørketromler som blir solgt til annen bruk enn i husholdninger. Imidlertid foreslås det at innbygde husholdningstørketromler ikke lenger skal inngå i i virkeområdet i den kommende reviderte forordningen.

Artikkel 2 Definisjoner

Det foreslås endring, fjerning og tilføyelser av definisjoner.

 Artikkel 6 Omgåelse

Artikkelen er ny og handler om forbud mot å bringe i omsetning produkter som er utformet slik at modellens ytelse automatisk endres i en testsituasjon i den hensikt å oppnå gunstigere verdier i teknisk dokumentasjon eller annen type dokumentasjon. Produktets energibruk samt andre deklarerte ytelser hos produktet skal heller ikke forverres som følge av oppdatering av programvare og maskinvare uten sluttbrukers forhåndstillatelse. Programvareoppdateringen skal aldri føre til endringer i produktets ytelse slik at produktet ikke lenger oppfyller økodesignkravene.

Artikkel 8 Gjennomgang

Artikkelen lister opp hvilke aspekter Kommisjonen særlig skal vurdere ved neste gjennomgang: 

a) forbedringspotensialet for energibruk og miljøpåvirkning
b) utviklingen av forbrukeratferd og gjennomførbarhet av etablering av en obligatorisk tilbakemeldingsmekanisme knyttet til ilegging av tøy og energibruken til det valgte programmet;
c) effektiviteten av de eksisterende ressurseffektivitetskrav;
d) hensiktsmessigheten i å sette ytterligere krav til ressurseffektivitet i samsvar med målene for den sirkulære økonomien, inkludert tilgjengelighet av ekstra reservedeler;

Artikkel 9 Endringer i forordning (EU) nr. 1275/2008

De foreslås at klestørketromler tas ut av virkeområdet for forordning nr. 1275/2008 ved at begrepet strykes fra listen i forordningens vedlegg I.

Artikkel 11 Ikrafttredelse og virkning 

Virkningsdato for kravene, unnattt kravet i artikkel 6, er foreslått satt til 1. januar 2025. Artikkel 6 får virkning ved tidspunktet for forordningens ikrafttredelse.  

Vedlegg II Økodesignkrav 

Utkastet inneholder følgende typer krav: Programkrav, energieffektivitetskrav, krav til kondenseringseffektivitet, krav om maksimale effektbehov i av- og hviletilstand, ressurseffektivitetskrav og krav om informasjon til sluttbruker. Ressurseffektivitetskravene er nye og særlig knyttet til sirkulær økonomi.

Eksempler på ressurseffektivitetskrav:

  • Produsenter, importører eller den ansvarlige skal kunne forsyne profesjonelle reparatører med nærmere angitte reservedeler i minst ti år etter at siste enhet av en modell ble bragt i omsetning.
  • Reservedeler skal kunne erstatte gamle deler ved hjelp av vanlig tilgjengelig verktøy og uten å påføre tørketrommelen permanent skade
  • Maksimal leveringstid for reservedeler skal være femten dager
  • Produsenter, importører eller den ansvarlige skal sørge for tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon i en nærmere bestemt periode og etter nærmere bestemte betingelser.
  • Krav om å informere om kjemisk navn på kjølemedier
  • Krav om at demontering med tanke på materialgjenvinning og resirkulering, skal kunne utføres uten fare for forurensning. Tørketromlene skal utformes slik at materialer og komponenter nærmere angitt i vedlegg VII i Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet), kan fjernes ved hjelp av vanlig tilgjengelig verktøy

Eksempler på krav til informasjon til sluttbruker:

  • Informasjon om energieffektiv bruk av tørketrommelen
  • Informasjon om kapasitet (kg), programtid, energibruk (kWh/syklus) og restfukt
  • Informasjon om vedlikehold, sikkerhetsmessige og garantimessige konsekvenser ved ikke-profesjonell reparasjon samt minimum varighet av perioden hvor reservedeler skal være tilgjengelig

Merknader
Rettsakten ligger under rammedirektiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) som er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når den reviderte forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. For myndigheter, baserer antagelsen seg på at gjeldende forordning allerede er gjennomført i økodesignforskriften og at tilsyn med den endrede forordningen vil kunne gjennomføres innenfor eksisterende budsjetter. For foretak, baserer NVE sin antagelse på at NVE ikke mottok noen høringsinnspill fra norske interessenter i forbindelse med høring av arbeidsdokumenter utsendt av Kommisjonen forut for møtet i samrådsforum den 18. september 2019. For forbrukere, baserer antagelsen seg på at konsekvensene for norske forbrukere ikke vil være ulike konsekvensene for EUs forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

NVE publiserte en nyhet om oppstart av revisjonsstudien den 25.08 2017. Den 21.08.2019 publiserte NVE en høring av et arbeidsdokument utsendt i forbindelse med invitasjon til møte i samrådsforum 18. september 2019. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Den 21.6 2022 publiserte NVE en høring av utkast til revidert økodesignforordning for tørketrommler (en oppdatert versjon av arbeidsdokumentet av 2019). NVE mottok heller ikke denne gang noen høringsinnspill.  

Vurdering

Husholdningstørketromler er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. 

NVE vurderer foreløpig at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status

Dette notatet baserer seg på utkast til revidert økodesignforordning som Kommisjonen sendte på skriftlig høring med frist 8. juli 2022.

Regelverksprosessen under økodesign følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5).

Møte i forskriftskomiteen forventes å finne sted i høsten 2022/våren 2023.

Regelverksprosessen under økodesign følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
21.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet