Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013 av 8. juli 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om krav til miljøvennlig utforming av støvsugere

Commission Regulation (EU) No 666/2013 of 8 July 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners

Siste nytt

Høring om initiativet for gjennomgang og mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 7.4.2022 med tilbakemeldingsfrist 30.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2015)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt en forordning som setter økodesignkrav til støvsugere. Lovgivingen (forordningen) bygger på en forberedende studie for støvsugere. Studien har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. På bakgrunn av studien er det fremmet forslag om krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk og andre miljøpåvirkninger.

Lovgivingen (forordningen) ligger innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som tilfredsstiller kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Produktene som omfattes:

1. Elektriske støvsugere som kan kobles til elnettet, herunder hybridstøvsugere

Følgende typer støvsugere er unntatt fra kravene:

1. Våtstøvsugere

2. Våt- og tørrstøvsugere

3. Batteridrevne støvsugere

4. Robotstøvsugere

5. Industristøvsugere

6. Sentralstøvsugere

7. Gulvpoleringsmaskiner

8. Utendørs støvsugere

Økodesignkrav

Alle omfattede produkter:

1. Krav til produkternes energieffektivitet (Trinn 1 og Trinn 2)

2. Krav til produkternes evne til å samle opp støv (dog ikke for produkter med vannfilter) (Trinn 1 og Trinn 2)

3. Krav til utslipp av støv fra produktet (Trinn 2)

4. Krav til produkternes støynivå (Trinn 2)

5. Krav angående levetiden til støvsugernes slange og motor (Trinn 2)

6. Krav om produktinformasjon (Trinn 1) Energi- og kvalitetskravene innføres i to trinn. Trinn 1 har virkning fra 1. september 2014 og trinn 2 har virkning fra 1. september 2017.

Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.

Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 666 /2013 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for Norge?

Gjennomføringen av stadig flere økodesign kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

For Produsenter vil nye krav til produktutformingen potensielt medføre økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder samt dokumentasjon og testing. Økodesignforskriften åpner også for at bedriftene kan pålegges å avstå gratis eksemplarer av et produkt for testing.
Forordningen ventes ikke å få vesentlige økonomiske konsekvenser for produsenter eller deres kunder.

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Studien ble avsluttet i februar 2009.

Forordningen ble vedtatt 27. februar 2013 ved avstemning i Regulatorisk Komite.

Det tilsvarende forslag til delegeret forordning om energimerkning for samme produktgruppe er under udarbeidelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.07.2013
Anvendelsesdato i EU
02.08.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 691-701
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
18.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0666
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro