Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2282 av 30. november 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008, (EF) nr. 107/2009, (EF) nr. 278/2009, (EF) nr. 640/2009, (EF) nr. 641/2009, (EF) nr. 642/2009, (EF) nr. 643/2009, (EU) nr. 1015/2010, (EU) nr. 1016/2010, (EU) nr. 327/2011, (EU) nr. 206/2012, (EU) nr. 547/2011, (EU) nr. 932/2012, (EU) nr. 617/2013, (EU) nr. 666/2013, (EU) nr. 813/2013, (EU) nr. 814/2013, (EU) nr. 66/2014, (EU) nr. 548/2014, (EU) nr. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 og og (EU) 2016/2281 når det gjelder bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyrene

Commission Regulation (EU) 2016/2282 of 30 November 2016 amending Regulations (EC) No 1275/2008, (EC) No 107/2009, (EC) No 278/2009, (EC) No 640/2009, (EC) No 641/2009, (EC) No 642/2009, (EC) No 643/2009, (EU) No 1015/2010, (EU) No 1016/2010, (EU) No 327/2011, (EU) No 206/2012, (EU) No 547/2012, (EU) No 932/2012, (EU) No 617/2013, (EU) No 666/2013, (EU) No 813/2013, (EU) No 814/2013, (EU) No 66/2014, (EU) No 548/2014, (EU) No 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 and (EU) 2016/2281 with regard to the use of tolerances in verification procedures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.11.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning nr. 2016/2282 om bruk av toleranser til verifikasjonsformål er gjennomført ved endring i økodesignforskriften.

Det er en horisontal økodesignforordning om endring av regler for bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyren i forbindelse med tilsyn med de produktspesifikke reglene under økodesigndirektivet (2009/125/EF). Forordningen har til hensikt å sikre like konkurranseforhold og pålitelig informasjon til forbrukerne om produktenes energieffektivitet og andre relevante egenskaper for det gjeldende produkt. Det forventes at forordningen vil kunne styrke økodesignordningens troverdighet samt lette myndighetenes tilsynsarbeid.

Gjennom EU-landenes tilsyn er det avdekket at måletoleransene, som er fastsatt til myndighetenes bruk i tilsynsarbeidet, blir misbrukt av noen leverandører. Misbruket består i at toleransene benyttes i beregningene av verdiene i den tekniske dokumentasjon med henblikk på overholdelse av økodesignkravene eller for å kunne skilte med gunstigere verdier for energieffektivitet i reklamer mv.
Måletoleransen er ment å skulle benyttes kun av myndighetene i forbindelse med tilsyn med reglene.

I forordningen presiseres det at toleransene er ment til bruk for verifikasjonsformål etter den beskrevne verifikasjonsprosedyren i de berørte rettsaktenes bilag. Dette innebærer at toleransene

• ikke må utnyttes av leverandøren til å fastlegge verdiene i den tekniske dokumentasjon, og

• at de verdier som opplyses av leverandøren, ikke må være mer fordelaktige for leverandøren enn verdiene i den tekniske dokumentasjon.

De endrede kravene til bruk av toleranser er beskrevet nærmere i forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.

Kommisjonsforordning nr. 2016/2282 er gjennomført ved endring i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at rettsakten vil ha få eller ingen økonomiske konsekvenser i Norge verken for offentlige myndigheter, næringslivet eller privatpersoner. Dette skyldes at forordningen kun presiserer eksisterende krav i et regelverk som allerede er gjennomført i Norge.

NVE vurderer rettsakten til å høre hjemme i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader
NVE gjennomførte en høring den 1. april 2016 av utkast til forordning forut for behandling i EUs økodesign forskriftskomite. Videre har NVE gjennomført en høring av Kommisjonens forslag til forordning (publisert i komitologiregisteret). Denne høringen ble gjennomført som en høring om forskriftsendring og ble gjennomført i perioden juni 2016-15. august 2016. NVE har ikke mottatt noen høringsinnspill i forbindelse med høringene.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Regelverksutformingen for toleranser er ikke blant NVEs prioriterte lot-er. NVE vurderer forordningen til å ikke ha noen negative virkninger for norske myndigheter eller andre private interessenter.

Status
Forordningen ble publisert i Official Journal 20. desember 2016.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27.10.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2016
Anvendelsesdato i EU
09.01.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Ikrafttredelse avhegig av innlemmelse av tilknyttede rettsakter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2017
Anvendes fra i Norge
02.11.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2282
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro