Krav til miljøvennlig utforming av elektriske vannkokere

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske vannkokere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF

(In preparation) Commission Regulation laying down ecodesign requirements for electric water kettles pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.1.2021)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og for å gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
I 2020 ble den kravforberedende studien for elektriske vannkokere avsluttet. Kommisjonen har valgt å gå videre med å utarbeide et forslag til økodesignkrav til produktet.

I utkastet til forordning foreslås det at elektriske vannkokere med et volum inntil 10 liter omfattes av følgense krav:

• Energieffektivitetskrav der energieffektivtetsindeks (EEI) minst skal være 83%

• Funksjonskrav

• Materialeffektivitetskrav

- krav til design med tanke på reparasjon og gjenbruk

- krav om resirkulerbarhet (recyclability rate)

- krav til plastkomponenter

• Informasjonskrav

Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når den endelige forordningen er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Vurdering
Elektriske vannkokere er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper.

Status
Forordningsutkastet skal behandles av ekspertgruppen for økodesign og energimerking i Samrådsforum den 29.1.2021.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet