Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 4/2014 av 6. januar 2014 som endrer forordning (EF) nr. 640/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF om krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer

Commission Regulation (EU) No 4/2014 of 6 January 2014 amending Regulation (EC) No 640/2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.05.2015)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt en endringsforordning til forordning (EU) 640/2009 om økodesignkrav til elektriske motorer.

Endringene er en presisering av at unntaket fra forordningen for motorer som er designet for å operere under forhold som regnes som ekstreme for konvensjonelle motorer, kun gjelder dersom motorene brukes under disse forholdene og justeringer i operasjonstemperaturene.

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Forordningen hører hjemme under økodesigndirektivet og vil når den eventuelt vedtas innlemmet i EØS-avtalen bli tatt inn i norsk regelverk som en forskriftsendring i økodesignforskriften.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU den 6. januar 2014. Virkningsdatoen i EU er 27. juli 2014. Forordningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 16.05.2014 og kommer til anvendelse i EØS fra den 27.07.2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2014
Anvendelsesdato i EU
27.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 224-225
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.05.2014
Anvendes fra i Norge
28.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0004
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro