Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 av 22. august 2013 om endring av forordning (EF) nr 1275/2008 om krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater i standby og avslått tilstand og endring av kommisjonsforordning (EF) nr 642/2009 om krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn

Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to ecodesign requirements for standby, off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment, and amending Regulation (EC) No 642/2009 with regard to ecodesign requirements for televisions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.1.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endring (utvidelse) av to forordninger under økodesigndirektiv 2009/125/EF som er tatt inn i EØS-avtalen. Økodesigndirektivet setter krav til miljøvennlig utforming av produkter. Så langt i hovedsak energieffektiviteten til produktene i deres bruksfase, men for enkelte produkter også utslipp eller forbruk av andre ressurser under bruksfasen.

Økodesigndirektivet fungerer som et rammedirektiv og kravene til de enkelte produkttypene gjennomføres med forordninger under direktivet.

De to forordningene som endres i denne rettsakten er:

• 1275/2008/EF om hviletilstand og avslått tilstand
• 642/2009/EF om fjernsyn

For produkter omfattet av de to nevnte forordinger innføres krav om:

• at produkter i nettverk skal ha energistyring som, etter en periode uten aktivitet, automatisk setter produktene i nettverkshviletilstand
• grense for tillatt elforbruk i nettverkshviletilstand

Nettverkshviletilstand er en tilstand hvor produktet kan vekkes opp via et signal fra nettverket.

Kravene gjelder fra 1. januar 2015 og skjerpes i 2017 og 2019. Visse produkter er unntatt fra grensen for det maksimale elforbruk i 2015 og 2017.

Videre inneholder de nye reglene en rekke andre krav til nettverksutstyr. Herunder krav om mulighet for deaktivering av trådløse nettverk og krav om at nettverksutstyr skal overholde de allerede gjeldende krav for hviletilstand og avslått tilstand (i forordning 1275/2008/EF), når alle nettverksporter er deaktiverte. Sistnevnte krav er dog ikke relevant for utstyr som rutere, switchere, basisstasjoner for trådløse nettverk o.l.

De nye reglene unntar kaffemaskiner fra kravet om energistyring i forordningen om hviletilstand og avslått tilstand (1275/2008/EF) inntil 1. januar 2015. Samtidig presiseres det hvor lang tid det må gå mellom anslutningen av siste bryggesyklus (eller andre relevante aktive tilstander) og automatisk skift til hviletilstand eller annen tilstand med tilsvarende lavt forbruk.

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften.

Kommisjonsforordning nr. 801/2013 er gjennomført ved endringer i økodesignforskriften.

Gjennomføringen av stadig flere økodesign kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen består i økt behov for økonomiske og administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

For private antas det at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder for å tilfredsstille de nye produktkravene.

Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og er derfor plassert i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes å ha liten innvirkning på norske interesser.

Andre opplysninger
Forordningen ble publisert i Official Journal den 23.08.2013 og virkningsdato er 12.09.2013.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.08.2013
Anvendelsesdato i EU
12.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
18.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0801
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro