Krav til miljøvennlig design av husholdningsoppvaskmaskiner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1016/2010 av 10. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig design av husholdningsoppvaskmaskiner

Commission Regulation (EU) No 1016/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.2.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen om fastsettelse av økodesignkrav til oppvaskmaskiner til husholdningsbruk er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Økodesigndirektivet (2009/125/EC). Forordningen ble godkjent i Regulatory Committee 28.05 2010 og ble publisert i Official Journal den 11.11 2010. Forordningen trådte i kraft 01.12 2010. Forordningens virkeområde er elektriske nettilkoblede husholdningsoppvaskmaskiner og elektriske nettilkoblede husholdningsoppvaskmaskiner som også kan drives av batterier, inkludert innbygningsapparater og de som selges til ikke-husholdninger. EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene. De forberedende studiene har vist at det er et stort reduksjonspotensial når det gjelder bruk av energi og vann i oppvaskmaskinenes bruksfase. Det selges omlag 6 millioner oppvaskmaskiner i EU hvert år. I følge den forberedende studien for oppvaskmaskiner, fantes i 2005 innenfor EU totalt 70 millioner husholdningsoppvaskmaskiner med et samlet elforbruk på 25 TWh/år. Dette tilsvarer i snitt 357 kWh/år per maskin i 2005. Dersom man antar at ca 70 % av de ca 2,1 mill husholdningene som finnes i Norge har en oppvaskmaskin, vil det finnes 1,47 millioner oppvaskmaskiner i norske hjem. Hvis man legger til grunn 2005-elforbruket fra den europeiske undersøkelsen, var det totale elforbruket til oppvaskmaskiner i Norge i 2005 i overkant av 0,5 TWh/år. I følge Elektronikkbransjen er det i de seneste fem årene gjennomsnittlig solgt ca 170 000 oppvaskmaskiner per år. I forordningen for oppvaskmaskiner stilles følgende krav:

Tabeller (generiske og spesifikke økodesignkrav): Se EØS-notatet (lenke over)

Husholdningssoppvaskmaskiner omfattes også av den tversgående forordningen for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til strømforbruk i standby og av-tilstand (forordning nr 1275/2008).

Merknader
Forordningen ble, med svarfrist 10. desember 2010, sendt ut på høring til bransjeorganisasjoner og enkeltaktører for innhenting av synspunkter. Det kom ikke inn noen synspunkter.

Sakkyndige instansers merknader
Det er ikke innhentet noen andre synspunkter utover de som er nevnt under "Merknader".

Vurdering
Forordningen antas å ikke ha noen næringsmessige eller tekniske konsekvenser for Norge.

Status
Forordningen trådte i kraft i EU 01.12 2010. Forordningen om ecodesign-krav til husholdningsoppvaskmaskiner er hjemlet i det overordnede rammedirektivet for Ecodesign (det revidederte). Dette rammedirektivet 2009/125/EC er tatt inn i EØS-avtalen og trådt i kraft i EØS. Det er dermed mulig å innlemme denne gjennomføringsforordningen under Ecodesign-direktivet. Saken har vært fulgt i den regulatoriske komité som vurderer nye forordninger løpende og fremdriftsplan vedrårende nye produkter

EFTA sekretariatet sendte ut standardskjema for rettakten den 24.11.2010 med svarfrist den 5.1.2010. Norge sendte inn standardskjema den 30.1.2012. Saken går nå til EØS-komiteen for vedtak tidlig 2013. Saken ble vedtatt i EØS-komiteen den 1.2.2013.

NVE har sendt forordningen på høring til relevante bransjeaktører.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.12.2011
Opphører å gjelde
01.03.2021
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 296-305
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1016
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro