Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/27/EF av 7. april 2009 som endrer visse vedlegg til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF angående tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring

Commission Directive 2009/27/EC amending certain annexes to Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards Technical provisions concerning risk management

Siste nytt

EØS-komitevedtak 22.10.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, oktober 2009)

Sammendrag av innhold
Direktivet utvider visse bestemmelser i vedleggene til rådsdirektiv 2006/49 og innehar tekniske endringer i noen bestemmelser slik at de bedre harmonerer med beste praksis for risikostyring. Direktivet utvider også bestemmelsene knyttet til beregning av kapitaldekningskrav for kredittderivater.

Det fremgår av direktivets artikkel 2 at bestemmelsene gjelder fra 31. desember 2010 og må gjennomføres i nasjonal lovgivning i EU innen 31. oktober 2010.

Merknader
Bestemmelsene må inntas i den norske kapitalkravsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.04.2009
Gjennomføringsfrist i EU
31.10.2010
Anvendelsesdato i EU
31.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 4-6
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0027
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro