Krav til import av okra- og curryblader fra India

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2014 av 13. august 2014 om fastsettelse av særlige importbetingelser ved import av okra og karriblader fra India og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 91/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2014 of 13 August 2014 laying down specific conditions applicable to the import of okra and curry leaves from India and repealing Implementing Regulation (EU) No 91/2013

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 02.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter et nytt regelverk om særlige importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra bestemte tredjestater med hensyn til kontroll for pesticider. Rettsakten viderefører kontrollregimet for pesticider fastsatt i forordning (EU) nr. 91/2013, som nå blir opphevet. Endringen er gjort for å rydde i og klargjøre kontrollordningen for pesticider for de produktene som man har en mer varig utfordring med.

Forordning (EU) nr. 885/2014 viderefører de tidligere kontrollreglene på området.

Hovedinnholdet i rettsakten er:
- retter seg mot importører av de omfattede næringsmidlene (okra og karri fra India),
- alle forsendelser skal forhåndmeldes senest 24 timer før ankomst,
- alle forsendelser skal gjennomgå dokumentkontroll, mens identitets- og fysisk kontroll skal skje etter fastsatt frekvens,
- alle forsendelser skal følges av et helsesertifikat og en analyserapport som bekrefter fraværet av pesticider,
- den fysiske kontrollen for pesticider skal gjennomføres i samsvar med artiklene 8, 9 og 19 i forordning (EF) nr. 669/2009,
- alle kostnader med kontrollen og tilbakesending/destruksjon skal bæres av importøren.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført i forskrift 2. september 2014 nr. 1141 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av pesticidrisiko.

I tillegg krever rettsakten endring av forskrift 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (importkontrollforskriften) og opphevelse av forskrift 14. februar 2013 nr. 196 om særlige importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra Ghana, India og Nigeria (gjennomfører forordning (EU) nr. 91/2013).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten endrer ikke de grunnleggende prinsippene i kontrollregimet for pesticider slik at arbeidsmengden for Mattilsynet og næringen ikke vil bli endret med denne nye forordningen. Dette gjelder særlig kontrollarbeidet og utarbeidelse av dokumentasjon (helsesertifikat og analyserapport).

Ved at det ikke foretas noen endring av hvilke produkter som omfattes av regelverket, vil overgangen til ny forordning, og for Norges del ny forskrift, ikke medføre noen endringer i kostnadsbildet for denne kontrollen for pesticider.

Importen av disse produktene er av begrenset omfang og vurderes til å ikke ramme i større grad enn det man har av nytte ved å få tatt denne kontrollen og hindre at produkter med pesticidrester over de fastsatte grenseverdiene, kommer inn på det europeiske markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av spesialutvalgene for næringsmidler (SUN) og matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Forordning (EU) nr. 885/2014 opphever forordning (EU) nr. 91/2013 og viderefører kontrollreglene for pesticider. Denne justeringen av regelverket fremstår som fornuftig og bidrar til å rydde opp i regelverket for pesticid- og aflatoksinkontroll.

Mattilsynet har samtidig med gjennomføringen av forordning (EU) nr. 885/2014 valgt å utvide antall innførselssteder i tilknytning til dette regelverket, som vil bidra til å gi næringen større valgfrihet når det gjelder hvor de kan ta inn forsendelser av produkter som omfattes av forordning (EU) nr. 885/2014. Innførselsstedene (DPE) i Norge for dette kontrollregimet vil være Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 13. august 2014, med ikrafttredelse i EU 17. august 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.08.2014
Anvendelsesdato i EU
03.09.2014
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.09.2014
Anvendes fra i Norge
03.09.2014