Krav til import av kjøtt av oppdrettede strutsefugler til konsum fra Israel og Sør-Afrika

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 166/2014 av 17. februar 2014 som endrer forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder sertifikasjonskrav for import til EU for kjøtt av oppdrettet strutsedyr for menneskelig konsum samt endring av oppføringen av Israel og Sør-Afrika i listen over godkjente tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 166/2014 of 17 February 2014 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards certification requirements for imports into the Union of meat of farmed ratites for human consumption and the entries for Israel and South Africa in the list of third countries or territories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten åpner for import av kjøtt av strutsefugl til menneskelig konsum fra land som ikke har fristatus for høypatogen aviær influensa (HPAI). Slik import kan skje for kjøtt som er fra en farm

- som er godkjent av myndighetene i landet den er lokalisert i, og

- hvor det ikke er utbrudd av HPAI, og

- hvor det ikke har vært utbrudd av HPAI i en radius på 100 km fra farmen de siste 30 dagene, og

- som ikke har hatt noen epidemiologisk forbindelse med annen strutsefugl- eller fjærkrebedrift hvor det er påvist HPAI-utbrudd de siste 30 dagene.

Land som kan eksportere kjøtt på disse vilkårene merkes med "H" i rubrikken for særlige betingelser i listen over godkjente tredjeland. I denne omgang er det kun Sør-Afrika som er gitt adgang til å eksportere kjøtt på disse betingelsene.

I tillegg til innføringen av kategori "H" og oppføringen av Sør-Afrika i denne kategorien, endres reglene for import av fjørfe fra Israel. Israel skal ikke lenger deles inn i soner, men ha felles status for hele landet.

Mattilsynet har oppdaget at det ikke er oppført forbud mot import av egg og eggeprodukter fra Chile i tredjelandslisten. Dette til tross for at forordningen oppstiller forbud, jf. de danske og engelske utgavene av tredjelandslisten. Mattilsynet vil rette denne feilen i tredjelandslisten ved å påføre status "S4" i kolonnen for salmonellabekjempelsesstatus for Chile.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Følgende endringer må foretas i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater:

- EØS-henvisningsfeltet må oppdateres

- I § 2 må det henvises til forordning 166/2014

- I kapittelet hvor forordningene gjengis må det gjøres følgende endringer:

-- listen over tredjestater oppdateres for Chile, Israel og Sør-Afrika

-- de midlertidige sertifikatmodellene for strutsekjøtt for konsum (RAT) og fjørfekjøtt (POU) som gjaldt frem til 31. januar 2014 må tas ut

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.02.2014
Anvendelsesdato i EU
14.03.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2014
Anvendes fra i Norge
26.06.2014