Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip): endringsbestemmelser for Kroatia

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 575/2014 av 27. mai 2014 som endrer forordning (EU) nr. 383/2012 som fastsetter tekniske krav til førerkort som inkluderer et lagringmedium (microchip)

Commission Regulation (EU) No 575/2014 of 27 May 2014 amending Regulation (EU) No 383/2012 laying down technical requirements with regard to driving licences which include a storage medium (microchip)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.6.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen vedtok 27. mai 2014 forordning 575/2014/EU om endring av forordning 383/2012/EU om tekniske krav til førerkort med microchip. Direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv) åpner for at medlemsstatene kan velge å bruke microchip i førerkortene. I Norge har vi på nåværende tidspunkt valgt å ikke innføre microchip, men dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

De vedtatte endringene er en tilpasning av forordning 383/2012/EU etter Kroatias tiltreden til EU. Microchip skal typegodkjennes, og forordningen inneholder et nummersystem for hvilket land som har gitt typegodkjenningen. Forordning 575/2014/EU endrer forordning 383/2012/EU ved at det i vedlegg III til forordningen tilføyes nr. 25 Kroatia.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser
I førerkortforskriften vedlegg 2 § 2 annet punktum er det tatt inn en henvisning til forordning 383/2012/EU. Henvisningen må oppdateres som følge av forordning 575/2014/EU, men dette innebærer ikke materielle endringer av forskriften.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og anses akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.05.2014
Anvendelsesdato i EU
17.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 513-515
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.11.2014
Anvendes fra i Norge
17.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0575
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro