Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien

Tittel

Rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og innførsel av slike dyr fra tredjestater

Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

Dyr av hestefamilien er levende dyr og derfor oppført i listen over varer i traktatens vedlegg II.

For å sikre en rasjonell utvikling av produksjonen av dyr av hestefamilien og derved øke produktiviteten innenfor denne sektor, må det på fellesskapsplan fastsettes regler for forflytning av slike dyr mellom medlemsstatene.

Avl og oppdrett av dyr av hestefamilien, særlig hester, er som regel en del av virksomheten i landbruket. Avl og oppdrett utgjør en inntektskilde for en del av landbruksbefolkningen.

Ulikheter mellom medlemsstatenes bestemmelser om dyrehelse bør fjernes for å fremme handelen med dyr av hestefamilien innenfor Fellesskapet.

For å sikre samhandelen innenfor Fellesskapet en harmonisk utvikling bør det fastsettes en fellesskapsordning for innførsel fra tredjestater.

Når det gjelder registrerte dyr av hestefamilien som har identifikasjonsdokument, bør også vilkårene for forflytning av disse på nasjonalt territorium reguleres.

For å kunne gjøres til gjenstand for handel må dyr av hestefamilien oppfylle visse helsekrav for å hindre spredning av smittsomme sykdommer. Det synes særlig hensiktsmessig å fastsette bestemmelser om adgang til å begrense anvendelsen av restriktive tiltak til visse områder.

Av samme grunn bør det også fastsettes vilkår for transport.

For å sikre at ovennevnte krav oppfylles, må det vedtas bestemmelser om et helsesertifikat som skal utstedes av en offentlig veterinær og følge dyr av hestefamilien til bestemmelsesstedet.

Tilretteleggelse og oppfølging av kontroller som skal utføres av mottakerstaten, og vernetiltak som skal iverksettes, bør fastsettes innenfor rammen av reglene som skal vedtas for veterinærkontroller i medlemsstatenes samhandel med levende dyr med sikte på gjennomføringen av det indre marked.

Det bør fastsettes bestemmelser som gir Kommisjonen mulighet til å utføre kontroller. Slike kontroller bør utføres i samarbeid med vedkommende nasjonale myndigheter.

Fastsettelsen av fellesskapsregler for innførsel fra tredjestater forutsetter at det utarbeides en liste over tredjestater eller deler av tredjestater som dyr av hestefamilien kan innføres fra.

Utvelgelsen av disse statene må baseres på kriterier av generell art som husdyrbesetningens helsetilstand, organisasjon av veterinærtjenestene og den myndighet de er tillagt, samt gjeldende helsebestemmelser.

I tillegg bør innførsel av dyr av hestefamilien ikke tillates fra stater som er angrepet av, eller som i et altfor kort tidsrom har vært fri for, smittsomme eller infeksiøse dyresykdommer som utgjør en fare for Fellesskapets husdyrbestand. Tilsvarende hensyn skal også gjelde ved innførsel fra tredjestater hvor det foretas vaksinasjon mot slike sykdommer.

De alminnelige vilkårene for innførsel fra tredjestater må suppleres med særvilkår utarbeidet på grunnlag av helsetilstanden i hver av disse statene. Kriteriene som skal legges til grunn for særvilkårene, er av teknisk art og meget uensartet, og krever for å kunne fastsettes at det anvendes en smidig og rask fellesskapsrutine basert på et nært samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene.

Ved innførsel av dyr av hestefamilien vil fremleggelse av et sertifikat som er i samsvar med en felles modell, være et effektivt hjelpemiddel for å kontrollere at fellesskapsreglene blir anvendt. Disse reglene kan inneholde særbestemmelser, som kan variere avhengig av den aktuelle tredjestaten, og det må tas hensyn til dette ved utarbeidelsen av modellene til sertifikatet.

Fellesskapets veterinærsakkyndige bør tillegges ansvaret for å kontrollere at kravene i dette direktiv etterkommes, særlig i tredjestater.

Kontroll ved innførsel av dyr av hestefamilien må omfatte dyrenes opprinnelse og helsetilstand.

Alminnelige regler for kontroll som skal finne sted ved innførsel, må fastsettes i en helhetlig ramme.

Hver medlemsstat skal ha rett til å innføre et øyeblikkelig forbud mot innførsel fra en tredjestat når slik innførsel kan medføre fare for dyrs helse. I slike tilfeller er det viktig å sikre omgående samordning av medlemsstatenes holdning overfor den aktuelle tredjestaten, med forbehold for mulige endringer i listen over stater som har tillatelse til å eksportere til Fellesskapet.

Bestemmelsene i dette direktiv skal tas opp til ny behandling i forbindelse med gjennomføringen av det indre marked.

Det bør fastsettes bestemmelser om en fremgangsmåte som innfører et nært og effektivt samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene i Den faste veterinærkomité.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.1990
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1992
Anvendelsesdato i EU
01.01.1992

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.07.1994
Anvendes fra i Norge
01.07.1994