Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit

Tittel

Rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet

Council Directive 91/68/EEC of 28 January 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

Den felles markedsordning for sau og geit vil ikke ha den tilsiktede virkning så lenge forskjeller i medlemsstatenes helsekrav hindrer handelen innenfor Fellesskapet.

For å fremme handelen bør viktige forskjeller fjernes, og det bør fastsettes regler på fellesskapsplan for markedsføring av sau og geit i denne handelen. Dette vil samtidig lette gjennomføringen av det indre marked.

For å inngå i handelen innenfor Fellesskapet bør sau og geit oppfylle visse krav til dyrehelse, slik at spredning av smittsomme sykdommer kan unngås.

Det bør fastsettes forskjellige krav til dyrehelse etter hvilke handelsformål dyrene er beregnet på.

Helsesituasjonen for sau og geit er ikke den samme på hele Fellesskapets territorium. For de aktuelle deler av territoriet bør derfor begrepet region benyttes, som definert i rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet(4), sist endret ved direktiv 90/425/EØF(5).

Handelen mellom regioner med de samme helseforhold må ikke hindres.

Kommisjonen bør på bakgrunn av de fremskritt en medlemsstat har gjort når det gjelder utryddelse av visse sykdommer, kunne godkjenne visse tilleggsgarantier, som ikke må være mer omfattende enn dem medlemsstaten gjennomfører på nasjonalt plan.

For å unngå spredning av smittsomme sykdommer bør det fastsettes vilkår i forbindelse med transport av dyr til bestemmelsesstedet.

For å sikre at de aktuelle krav overholdes, må en offentlig veterinær utstede et helsesertifikat som skal følge sau og geit fram til bestemmelsesstedet.

Med hensyn til tilretteleggelsen og oppfølgingen av den kontroll som skal gjennomføres av medlemsstatene, og de vernetiltak som skal iverksettes, bør det vises til de alminnelige bestemmelser i rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked.

Det bør åpnes mulighet for Kommisjonen til å utføre sin egen kontroll.

Det bør fastsettes en fremgangsmåte der det innføres et nært og effektivt samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste veterinærkomité.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.01.1991
Gjennomføringsfrist i EU
04.04.1991
Anvendelsesdato i EU
04.04.1991

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett