Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser

Tittel

Rådsdirektiv 90/429/EØF av 26.juni 1990 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd

Council Directive 90/429/EEC of 26 June 1990 laying down the animal health requirements applicable to intra- Community trade in and imports of semen of domestic animals of the porcine species

Siste nytt

Høring om norsk endringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 22.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

Direktiv 64/432/EØF, sist endret ved direktiv 89/360/EØF, inneholder bestemmelser om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet. Direktiv 72/462/EØF, sist endret ved direktiv 89/227/EØF, omhandler dessuten dyrehelseproblemer ved innførsel av storfe og svin fra tredjestater.

Når det gjelder handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet og innførsel av slike dyr fra tredjestater til Fellesskapet, har bestemmelsene ovenfor sikret at opprinnelsesstaten garanterer at kravene til dyrehelse overholdes, slik at faren for spredning av dyresykdommer nesten helt kan utelukkes. Likevel er det en viss fare for spredning av slike sykdommer i forbindelse med handel med sæd.

Som et ledd i Fellesskapets politikk for å harmonisere nasjonale dyrehelsebestemmelser om handel med dyr og animalske produkter innenfor Fellesskapet, er det nå nødvendig å opprette en harmonisert ordning for handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd til Fellesskapet.

Ved handel med sæd innenfor Fellesskapet bør medlemsstaten der det samles opp sæd, være forpliktet til å påse at sæden er oppsamlet og behandlet i en godkjent og kontrollert sædstasjon, at den kommer fra dyr hvis helsetilstand utelukker fare for spredning av dyresykdommer, at den er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert i samsvar med regler som sikrer dens helsemessige kvalitet, og at det under transport til mottakerstaten følger med et helsesertifikat som bekrefter at denne forpliktelsen er overholdt.

På grunn av ulikhetene i den politikk som føres i Fellesskapet når det gjelder vaksinasjon mot visse sykdommer, er det berettiget å opprettholde tidsbegrensede unntak som gir medlemsstatene adgang til å kreve ytterligere vern mot disse sykdommene.

Når det gjelder innførsel av sæd fra tredjestater til Fellesskapet bør det utarbeides en liste over tredjestater på grunnlag av kriterier for dyrehelse. Uavhengig av denne listen bør medlemsstatene tillate innførsel av sæd bare fra sædstasjoner som oppfyller visse krav og står under offentlig tilsyn. I tillegg bør det alt etter forholdene fastsettes særskilte krav til dyrehelsen for statene oppført på denne listen. Det kan foretas kontroll på stedet for å undersøke om disse kravene overholdes.

Dette direktiv bør omfattes av reglene for og fremgangsmåtene ved kontroll fastsatt i rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked.

For å hindre overføring av visse smittsomme sykdommer bør det, unntatt ved ekstern transitt, foretas innførselskontroll når et parti sæd ankommer Fellesskapets territorium.

En medlemsstat bør kunne treffe hastetiltak dersom det bryter ut en smittsom sykdom i en annen medlemsstat eller i en tredjestat. Faren ved slike sykdommer og de vernetiltak som kreves, bør vurderes på samme måte i hele Fellesskapet. For å oppnå dette bør det innføres en fremgangsmåte for hastesaker i Fellesskapet, der de nødvendige tiltak treffes innenfor Den faste veterinærkomité.

Det bør overlates til Kommisjonen å treffe bestemte tiltak for å gjennomføre dette direktiv. I den forbindelse bør det fastsettes en fremgangsmåte der det opprettes et nært og effektivt samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene innenfor Den faste veterinærkomité.

Dette direktiv berører ikke handel med sæd som er produsert før den dag medlemsstatene skal etterkomme direktivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.06.1990
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1991
Anvendelsesdato i EU
31.12.1991

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.12.1998
Anvendes fra i Norge
31.12.1998