Krav til automatiske systemer til utveksling av flydata som støtter dataforbindelsestjenester

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 30/2009 av 16. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1032/2006 når det gjelder kravene til automatiske systemer for utveksling av flygedata som støtter dataforbindelsestjenester

Commission Regulation (EC) No 30/2009 of 16 January 2009 amending Regulation (EC) No 1032/2006 as far as the requirements for automatic systems for the exchange of flight data supporting data link services are concerned

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2009)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 30/2009 er en konsekvens av forordning (EF) nr. 29/2009 om krav til data link kommunikasjon i Det felles europeiske luftrommet. Forordning (EF) nr. 30/2009 endrer forordning (EF) 1032/2006 til også å omfatte støtte for data link kommunikasjon. Endringen består kun i at det i forordning 30/2009 er gitt en referanse til forordning (EF) nr. 29/2009 som innebærer at tjenesteytere som leverer data link tjenester i henhold til forordning 29/2009 skal forsikre at systemene er i overensstemmelse med bestemmelser gitt i forordning 1032/2006.

LT har gjennomført en felles høring av forordningene (EF) nr. 29/2009 og 30/2009 da forordningene henger tett sammen, og fordi forordning (EF) 30/2009 ikke har noen selvstendig betydning ved siden av forordning 29/2009.

Vurdering

Økonomiske konsekvenser:
Det er ingen selvstendige økonomiske konsekvenser ved gjennomføring av forordning (EF) 30/2009. Utredning av økonomiske og administrative konsekvenser ved gjennomføring av det nye regelverket om data link kommunikasjon ble foretatt i EØS-posisjonsnotat til forordning (EF) 29/2009. Her kan det gjentas at signaler fra operatørene i markedet tyder på at kostnadene forbundet med inkorporeringen av det nye regelverket om data link kommunikasjon er påregnelige og gjennomførbare ved oppgraderinger av allerede eksisterende utstyr.

Gjennomføring i norsk rett: Luftfartstilsynet sendte 30. mars 2009 på høring utkast til forskrift som gjennomfører forordningene (EF) nr. 29/2009 og 30/2009. Høringsfristen var 25. juni 2009. Forordning (EF) nr. 30/2009 endrer forordning (EF) nr.1032/2006, som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det Europeiske nett for lufttrafikkstyring, og Luftfartstilsynet anbefaler derfor at også forordning (EF) nr. 30/2009 gjennomføres. Implementering vil skje gjennom forskrift om endring i forskrift 14. mai 2007 om samvirkningsevnen i Det Europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Det var kun få høringsinstanser som hadde kommentarer, og kommentarene relaterer seg både til forordning 29/2009 og 30/2009 da Luftfartstilsynet som nevnt valgte å gjennomføre felles høring av disse forordningene av hensyn til den tette forbindelsen. Ingen av høringsinstansene gir uttrykk for vanskeligheter knyttet til norsk gjennomføring. Norsk Flygelederforening (NFF) har merket seg at forordning 29/2009 og 30/2009 i utgangspunktet ikke vil ha relevans for Norge da norsk luftrom ikke er omfattet. NFF mener imidlertid likevel det er ønskelig av strategiske grunner at forordningene innføres i norsk rett. Forsvarsdepartementet har påpekt at forordningene vil kunne få konsekvenser for Forsvaret i fremtiden da det vil kunne bli behov for oppgradering av eksisterende utstyr med videre. Forsvarsdepartementet har imidlertid gitt uttrykk for at dette er håndterbart innenfor nåværende oppfølgingsrutiner.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordningen trådte i kraft i EU 7. februar 2009, tyve dager etter publisering i EUs Official Journal 17. januar 2009, jf forordningen artikkel 2.

Status
Single Sky Committee ga 30. september 2008 sin tilslutning til Kommisjonens forslag til forordning. Forordningen ble vedtatt i EU 16. januar 2009 og publisert i EUs Official Journal dagen etter.

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 25. september 2009. Luftfartstilsynet har 2. oktober 2009 vedtatt forskrift om endring i forskrift om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, som gjennomfører forordning 30/2009 (og 29/2009).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.01.2009
Anvendelsesdato i EU
06.02.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 71-73
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.10.2009
Anvendes fra i Norge
02.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro