Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/401 av 14. mars 2018 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 med hensyn til klassifisering av rullebaner

Commision Regulation (EU) 2018/401 of 14 March 2018 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards the classification of runways

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.4.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 139/2014 gir regler både for myndighetens og flyplassoperatørens ansvar for ulike aspekter ved design og drift av flyplasser som omfattes av regelverket. En viktig del av regelverket er hvilke krav som stilles til utformingen av en flyplass basert på hvilke flyoperasjoner som skal foretas der, hvilke typer luftfartøyer den skal håndtere m.m. Forordningen er basert på ICAO (FNs luftfartsorganisasjon) anneks 14 om flyplassutforming og andre ICAO-dokumenter. I tillegg til forordningen har EASA (EUs flysikkerhetsbyrå) gitt ut veiledningsmateriale i form av AMC, GM, og CS (sertifiseringsspesifikasjoner om utforming).

Det gjøres nå endringer i forordningenes definisjoner av ulike typer rullebaner i anneks 1. Hvilken kategori rullebane flyplassen har, får i utgangspunktet følger for hvilke krav som stilles til tilhørende infrasruktur og utformingskategorier. Et eksempel er hvilke hinderflater som kreves. Formålet med endringen i 2018/401 er å forenkle de eksisterende definisjonene av instrumentrullebaner og mer treffende beskrive de ulike typene innflygnings- og landingsoperasjonene som er i bruk, uten at det stilles krav til oppgradering av infrastrukturen.

I etterkant av komitologimøte i februar 2016 er ikke-instrumentrullebaner fjernet fra regelverksforslaget, og forordning 2018/401 omfatter bare oppdatering av definisjonene av instrumentrullebaner (ikke-presisjons- og presisjonsrullebaner). Endring av definisjonen av ikke-instrumentrullebaner, som også var del av Opinion 03/2016, er utsatt i påvente av avklaringer som kommer gjennom forordning (EU) nr. 695/2012 (RMT.0379 All weather operations).

Som en konsekvens av endringenene vil det også måtte gjøres endringer i tilhørende sertifiseringsspesifikasjoner rettet mot de ulike rullebanetypene.

Merknader
Regelverket er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser
139/2014 er gjennomført ved forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv. (publisert som BSL E 3-1). Rettsakten vil gjennomføres ved en en endring av denne forskriften. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De gjeldende definisjonene av rullebaner baserer seg i hovedsak på hvilke typer bakkebaserte navigasjonshjelpemidler som benyttes. Meningen med endringen er å harmonisere EUs regelverk for lufthavner med ICAOs standarder og anbefalte praksis, og dessuten å legge til rette for bruk av bakkeuavhengige systemer for navigasjon ("performance based navigation", PBN) uten at infrastrukturen på bakken må oppgraderes.

Endringen innebærer ikke et krav om omklassifisering eller endring av utrustningen av rullebaner ved norske flyplasser, men åpner for at flyplasser som i dag er klassifisert som presisjonsrullebaner kan omklassifiseres til ikke-presisjonsrullebaner forutsatt at minste beslutningshøyde er tilstrekkelig høy. Hvorvidt dette er ønskelig vil kunne avhengig av om en ser mulighet for lavere minima etter hvert som den teknologiske utvikling går fremover.

Sakkyndige instansers merknader
Saken behandles etter fast track-prosedyren, og behandles derfor ikke av spesialutvalget for transport.

Rettsakten er vurdert av Luftfartstilsynet og vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Høring ble gjennomført i mars 2017. Luftfartstilsynet mottok ingen materielle innspill.

Vurdering
Luftfartstilsynet er positiv til forslaget. Luftfartstilsynets vurdering er at forslaget ikke har negative konsekvenser for norske lufthavner som omfattes av regelverket. Forslaget vil bidra til en forbedring av flysikkerheten uten at det stilles krav til oppdatering av utrustningen av rullebaner.

Luftfartstilsynet anser den foreslåtte rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forslaget har ikke vært sendt på høring av EASA. Det foreligger derfor ingen NPA. Endringen ble av EASA ansett som teknisk og ukontroversiell, og kjent for berørte parter gjennom tidligere behandling gjennom ICAO-systemet. Bare en såkalt "fokusert konsultasjon" ble gjennomført.

Opinion 03/2016 (RMT.0591 -vedlikehold av ADR) har bakgrunn i ICAOs behandling av endringer i ICAO anneks 14. Opinionen ble publisert av EASA 8. mars 2016. Forordning (EU) 2018/401 ble vedtatt 14. mars 2018, og trådte i kraft i EU 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
08.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2018
Anvendelsesdato i EU
04.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 451-453
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.06.2018
Anvendes fra i Norge
07.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0401
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro