Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1257 av 23. juli 2019 om rettelse i den bulgarske språkversjonen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) 2019/1257 of 23 July 2019 correcting the Bulgarian language version of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.2.2020)

Sammendrag av innhold
Den bulgarske språkversjonen av kosmetikkforordningen inneholder en feil i vedlegg III/post 12, tabell kolonne (i), som ble introdusert gjennom forordning (EU) nr. 1197/2013 mht bruksbetingelser og advarselstekst for gitte substanser.

Den bulgarske språkversjonen av kosmetikkforordningen - forordning (EC) nr. 1223/2009, må derfor rettes tilsvarende. De andre språkversjonene av kosmetikkforordningen er ikke berørt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring av norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble inntatt i EØS-avtalen 7. februar 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2019
Anvendelsesdato i EU
13.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1257
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro