Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2228 av 4. desember 2017 om endring i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) 2017/2228 of 4 December 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg III (stoffer tillatt med visse bruksbegrensninger) i kosmetikkforordningen.

Bakgrunn:

- Peanøttolje:

Peanøttolje, samt dens ekstrakter og andre derivater - INCI navn Arachis Hypogaea Oil (CAS nr. 8002-03-7), er ikke regulert i dagens kosmetikkforskrift.

Den 27. mars 2014 vedtok "EUs vitenskapskomite for forbrukersikkerhet" (SCCS) en opinion om sensitiviseringspotensialet til peanøttolje (revidert 23. september 2014 - se link nedenunder).

SCCS uttalte at peanøttprotein(er) er kjent for å kunne forårsake alvorlige, potensielt livstruende, type-I allergiske reaksjoner. Derimot inneholder raffinerte peanøttoljer veldig lave nivåer av peanøttproteiner, som er den allergifremkallende komponenten. Mens trygge eksponeringsnivåer (av peanøttproteiner) i matvarer er utarbeidet for overfølsomme ('sensitiviserte') individer, er det mer problematisk å avlede trygge nivåer for hudeksponering – særlig når det gjelder induksjon av hudallergi. Det er en økende erkjennelse av at peanøttproteiner kommer i kontakt med immunapparatet via huden – dette gjelder også normal uskadet frisk hud.

SCCS har således konkludert med følgende:

• Det er ikke noen kjent etablert terskelverdi for trygg eksponering for peanøttproteiner på huden til personer som er allergiske mot peanøtter, selv om slike terskelverdier finnes for oralt inntak.

• SCCS har fulgt med på den vitenskapelige diskusjonen om betydningen av hudeksponering som en rute for å utvikle sensitivisering til type I-allergener slik som peanøtter. SCCS anerkjenner at dette er bekymringsfullt, men at det ikke er tilstrekkelige data til å fastsette trygge nivåer med hensyn til hudeksponering hos personer som ikke på forhånd er sensitiviserte.

• I lys av trygge nivåer av peanøttproteiner som er fastsatt ved oralt inntak i sensitiviserte personer, og på bakgrunn av at industrien er i stand til å raffinere peanøttolje med et proteinnivå som er lavere enn 0,5 ppm ('parts per million'), kan SCCS godta dette som en maksimalt tillatt konsentrasjon av peanøttproteiner i (raffinert) peanøttolje for bruk i kosmetikk.

- Hydrolysert hveteprotein

Bruk av hydrolyserte hveteproteiner ('hydrolysed wheat proteins', HWP) i kosmetikk er ikke regulert i dagens kosmetikkforskrift.

Den 18. juni 2014 vedtok SCCS en opinion om HWP (revidert 22. oktober 2014 - se link nedenunder) med følgende konklusjon:

På basis av antall rapporterte tilfeller av "immediate-type" kontaktallergi ('contact urticaria') og systemiske allergiske reaksjoner, ser det ut til at den totale risikoen for sensitivisering ovenfor hydrolysert hveteprotein (HWP) er lav, med unntak av en ‘epidemi’ i Japan som var knyttet til et spesielt HWP produkt som ble brukt i enkelte såpemerker.

De vitenskapelige bekymringene som angår bruk av HWP i kosmetikk omfatter:

• det er holdepunkter for at sensitivisering ovenfor HWP skyldes eksponering via kosmetikk, og ikke via maten.

• det er indikasjoner på høyere risiko for sensitivisering når HWP med høyere molekylvekt brukes på huden, særlig som ingrediens i produkter med sterke overflatehinnebrytende ('surfactant') egenskaper, slik som såper (både fast og flytende form).

SCCS anser at bruken av HWP er trygt i kosmetikk dersom maksimalt tillatt molekylvekt av peptider i hydrolysatene er 3,5 kDa (i gjennomsnitt).

Nærmere om endringene:

På bakgrunn av SCCS’ vurderinger beskrevet ovenfor foreslås derfor følgende endringer i kosmetikkforordningens vedlegg III:

• Forekomst av peanøttproteiner i peanøttolje, dens ekstrakter og derivater i kosmetiske produkter begrenses til maksimalt 0,5 ppm;

• Gjennomsnittlig molekylvekt for peptider i hydrolysater fra hydrolysert hveteprotein begrenses til maksimalt 3,5 kDa i kosmetiske produkter.

Disse endringene bør derfor føres opp i vedlegg III til kosmetikkforskriften.

Overgangsperiode:

Etter at regelverksendringene trer i kraft:

• 9 måneder for å sette samsvarende produkter på markedet, og

• 12 måneder for å fjerne produkter fra markedet som ikke er i samsvar med regelverket.

Linker:

SCCS/1526/14: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sc....

SCCS/1534/14: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sc...

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører en mindre endring av kosmetikkforskriften (vedlegg III) og er ikke forventet å medføre administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

Gjennomføring av endringsforskriften antas ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. EU-kommisjonens forslag til ny regulering av peanøttolje og hydrolysert hveteprotein bygger på SCCS' risikovurderinger og er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdige med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.12.2017
Anvendelsesdato i EU
25.12.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.03.2018
Anvendes fra i Norge
26.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2228
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro