Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/238 av 10. februar 2017 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) 2017/238 of 10 February 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten endrer vedlegg VI i forordning (EF) nr.1223/2009 (kosmetikkforordningen).

Sammendrag av innhold

Bakgrunn:
Benzophenone-3 er oppført i kosmetikkforordningens vedlegg VI/post 4, og brukes som hhv UV filter i solkrem og som UV-absorberende stoff (heretter kalt absorbent) for å beskytte produktet mot stråling.

I desember 2008 gjorde EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) en risikovurdering av Benzophenone-3 og kom frem til at stoffet i konsentrasjoner opp til 6 % som UV-filter (beskytter bruker mot UV-stråling) og opp til 0,5 % som UV-absorberer (beskytter produktet mot UV-stråling) er trygt i bruk, bortsett fra dets kontaktallergi- og fotoallergifremkallende potensiale. Det er derfor foreslått at tillatt bruksmengde benzophenone-3 som UV-filter reduseres fra 10 % (nåværende tillatte maksimumskonsentrasjon) til 6 %.

Nærmere om endringene:

På bakgrunn av SCCS' vurderinger foreslås følgende endringer i kosmetikkforordningens vedlegg VI:

• I vedlegg VI/post 4, kolonne g) erstattes maksimalt tillatt konsentrasjon (i produkter som er klare til bruk) fra '10%" til '6%'.

• I kolonne h) blir det lagt til en setning" 0,5 % for å beskytte produktformuleringen".

• Det føres opp at mengder er angitt i w/w (vekt per vekt). Dette føres kun opp i fortalen, da det ikke er normal prosedyre å føre dette opp i vedlegget. Stoffer i vedlegget er normalt antatt å være oppgitt i w/w.

Overgangsperiode: Seks måneder etter at reguleringen trer i kraft ( 20 dager etter publisering i Official Journal) for å sette produkter på markedet, eller gjøre produkter tilgjengelig på markedet, som ikke er i samsvar med denne endringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forodningen medfører en mindre endring av kosmetikkforskriften (vedlegg VI) og er ikke forventet å medføre adminstrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

Gjennomføring av endringsforskriften antas ikke å få uforutsette økonomiske for næringen. EU-kommisjonens forslag til ny regulering er benzophenone-3 bygger på SCCS' risikovurderinger og er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS -relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2017
Anvendelsesdato i EU
03.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2017
Anvendes fra i Norge
10.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0238
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro