Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1224 av 6. juli 2017 om endring i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) 2017/1224 of 6 July 2017 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2017)

Sammendrag av innhold

Bakgrunn:
Denne rettsakten endrer vedlegg V i kosmetikkforordningen (europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009). Metylisotiazolinon (MI) er oppført i kosmetikkforordningens positivliste for konserveringsmidler (vedlegg V, post 57) og tillates brukt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter som kan skylles av («rinse-off») med en maksimumskonsentrasjon på 0,01 % vekt/vekt (100 ppm).

MIs sensibiliserende egenskaper har blitt vurdert av EUs vitenskapskomité for forbrukerprodukter (SCCS), som i opinion SCCS/1557/15 fastslo at MI er trygt opp til en maksimal konsentrasjon på 0,0015% (15 ppm) i kosmetiske produkter som skylles av (for eksempel sjampo).

I lys av denne og tidligere SCCS opinions, der det er blitt påvist en kraftig økning i antall personer som har utviklet allergi mot MI i løpet av de siste årene, er det behov for en strengere regulering av MI også i kosmetiske produkter som skylles av («rinse-off»).

Nærmere om endringene:

På bakgrunn av SCCS' vurderinger foreslås følgende endringer i kosmetikkforordningens vedlegg V:

• MI tillates brukt opp til en maksimal konsentrasjon på 0,0015 % vekt (15 ppm) i bruksklare produkter som skylles av - vedlegg V/post 57, kolonne g).

Overgangsperiode:
Overgangsperiode: seks måneder etter at reguleringen trer i kraft for å sette produkter på markedet, og ni måneder for å trekke produkter tilbake, i samsvar med denne endringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Administrative konsekvenser:
Forordningen medfører endring av vedlegg V til kosmetikkforordningen og er ikke forventet å medføre administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

- Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv:
Det ble i 2016 innført et forbud mot MI i produkter som blir værende på huden. EU kommisjonens forslag om en strengere regulering av MI i kosmetiske produkter som skylles av («rinse-off») bygger på SCCS’ risikovurdering og tar sikte på å redusere ytterligere forekomsten av allergi mot MI. Forslaget er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk, hvor blant annet næringen er representert. Endringen kan gi enkelte omkostninger for næringen, det være seg i form av kostnader til reformulering av produktets innhold eller kassering av produkter. For å minimere disse kostnadene er det foreslått overgangstider som nevnt ovenfor.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er allerede innført et forbud mot MI i kosmetiske produkter som er ment å bli værende på huden. Mattilsynet mener at en strengere regulering av MI i produkter som skylles av er viktig for ytterligere å bremse utviklingen av allergi mot MI, og støtter forslaget om den foreslåtte reduksjon i maksimalt tillatt konsentrasjon av MI (fra 0,01 % til 0,015 %).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.07.2017
Anvendelsesdato i EU
27.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2017
Anvendes fra i Norge
30.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1224
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro