Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for hårfargestoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 658/2013 av 10. juli 2013 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) No 658/2013 of 10 July 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.9.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 658/2013 er en teknisk oppdatering for å overføre endringer fastsatt ved direktiv 2012/21/EU til den nye kosmetikkforordningen (EF) nr. 1223/2009.

EUs tidligere kosmetikkdirektiv 76/768/EØF ble 11. juni 2013 erstattet av en ny kosmetikkforordning (EU) nr. 1223/2009. Den nye kosmetikkforordningen ble vedtatt 5. februar 2008, men forordningens vedlegg er ikke forandret eller oppdatert etter dette. Vedleggene til det tidligere kosmetikkdirektivet som var gjeldende til 11. juni 2013, er imidlertid endret flere ganger, deriblant ved direktiv 2012/21/EU, som førte opp reguleringer av 29 hårfargestoffer.

Forordning (EU) nr. 658/2013 sørger for at endringer fastsatt i direktiv 2012/21/EU blir overført til den nye kosmetikkforordningen. Dette gjøres ved å overføre ett hårfargestoff fra direktivets forbudsliste (vedlegg II) til forordningens forbudsliste (vedlegg II) samt at 28 stoffer tillatt på visse betingelser (vedlegg III) overføres til forordningens tilsvarende liste (vedlegg III).

Kosmetikkforordningen (EF) nr. 1223/2009 krever i tillegg at stoffer skal oppgis med anerkjent internasjonal nomenklatur i vedleggenes stofflister. Dette kommer i tillegg til det trivialnavnet som tidligere har vært benyttet. For kosmetikk vil dette være INCI navnet (internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser). I vedlegg III i kosmetikkforordningen er det derfor oppført en ny kolonne (c) hvor det internasjonalt anerkjent navnet skal oppgis. Denne oppdateringen av forordningens vedlegg vil gjøre det enklere å lese regelverket og medfører ikke endrede krav for industrien.

Endringene som gjennomføres i forordning (EU) nr. 658/2013, er alle endringer som tidligere er hørt ved gjennomføring av direktiv 2012/21/EU. Endringen av vedleggenes struktur, med blant annet krav om INCI-navn i forordningens vedlegg, er hørt ved gjennomføringen av kosmetikkforordningen (EF) nr. 1223/2009.

Siden forordning (EU) nr. 658/2013 kun inneholder tekniske tilpasninger og de materielle endringene alt er hørt, vil det ikke være behov for å sende denne rettsakten til høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd, høring «må anses åpenbart unødvendig».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Administrative konsekvenser
Forordningen er en videreføring av en allerede eksisterende regulering og gjennomføringen vil derfor ikke medføre administrative konsekvenser, verken for norsk næringsliv eller forvaltning.

- Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv
Virksomhetene må forholde seg til de reguleringer i form av forbud og begrensninger som til en hver tid er oppgitt i kosmetikkforordningens vedlegg. Forordning (EU) nr. 658/2013 er en videreføring av en allerede eksisterende praksis og gjennomføringen vil derfor ikke medføre økonomiske konsekvenser for næringen. Oppføring av INCI-nomenklatur i forordningens vedlegg vil gjøre det lettere å identifisere stoffer og deres tilhørende bestemmelser. Dette vil kunne forenkle forståelsen av forordningens stofflister og således være til hjelp for industrien.

- Økonomiske konsekvenser for forvaltningen/tilsynet

Ingen. Dette er kun en videreføring av allerede eksisterende reguleringer og inngår som en del av tilsynets ordinære oppgaver. At enkelte stoffer oppgis med internasjonalt anerkjent nomenklatur, vil forenkle tilsynets arbeid med å identifisere stoffer på ingredienslisten.

Konsekvenser for forbrukerne
Bestemmelsene som nå overføres til kosmetikkforordningen representerer siste tekniske og vitenskapelige utvikling innen kosmetikkområdet. At disse bestemmelsene videreføres er derfor essensielt for å sikre at kosmetiske produkter er trygge for forbrukerne.

At kosmetikkstoffer også oppgis med standardiserte navn, slik de ofte kan stå oppgitt i ingredienslisten, vil tilgjengeliggjøre informasjonen i forordningens vedlegg.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 10. juli 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.01.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2013
Anvendelsesdato i EU
01.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0658
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro