Kortidsstatistikk og endringer som følge av revisjon av statistiske klassifikasjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1178/2008 av 28. november 2008 om endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om korttidsstatistikk og kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 og kommisjonsforordning (EF) nr. 657/2007 når det gjelder endringer som følge av revisjonen av de statistiske klassifikasjonene NACE og CPA

Commission Regulation (EC) No 1178/2008 of 28 November 2008 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics and Commission Regulations (EC) No 1503/2006 and (EC) No 657/2007 as regards adaptations following the revision of statistical classifications NACE and CPA

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer rådsforordning (EF) nr. 1165/98 som etablerer det felles rammeverket for produksjonen av Fellesskapets konjunkturstatistikk. Dette er statistikk som blant annet danner grunnlaget for analyser av den kortsiktige markedsutviklingen med hensyn til tilbud og etterspørsel, produksjonsfaktorer og produsentpriser mv. Formålet med den nye kommisjonsforordningen er å oppdatere listen over variabler, inndelings- og aggregeringsnivåer mv i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 om opprettelse av den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA).

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forandringen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.11.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 275-279
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.04.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.04.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1178
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro