Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2012-2014)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1274/2011 av 7. desember 2011 om et samordnet flerårig EU-kontrollprogram for 2012, 2013 og 2014 med formål å sikre at maksimalgrenseverdiene overholdes for rester av plantevernmidler i og på vegetabilske og animalske næringsmidler og for å vurdere forbrukernes eksponering for slike rester

Commission Implementing Regulation (EU) No 1274/2011 of 7 December 2011 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2012, 2013 and 2014 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.8.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2012, 2013 og 2014. Programmene for 2012 og 2013 ble vedtatt ved forordning (EF) nr. 915/2010, men da det er anledning til å gjøre endringer fra år til år er disse revurdert og forordning (EF) nr. 915/2010 er opphevet. Det nye programmet omfatter også 2014. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel. Det norske søkespekteret er utvidet med 15 nye stoffer. Rettsakten stiller også større krav til rapportering av metabolitter og rapportering av stoffer der rest-definisjonen til et plantevernmiddel inkluderer andre aktive stoffer. Antall prøver er også utvidet for enkelte stoffer (etefon). Rettsakten sier også at det i 2012 skal tas ti prøver av prosessert kornbasert barnemat og at det i 2013 og 2014 skal tas ti prøver hvert år av mat for småbarn. Grenseverdier for barnemat er ikke en del av regelverket for rester av plantevernmidler, men er fastsatt i andre regelverk (barnematdirektivet). Av animalske produkter skal smør og egg analyseres i 2012, kumelk og svinekjøtt i 2013 og fjørfekjøtt og lever i 2014. Det skal også tas prøver av økologiske produkter. Resultatene skal rapporteres innen henholdsvis 31. august 2012, 2013 og 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten må gjennomføres i norsk rett ved forskrift. Siden rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Rettsakten er en videreføring og utvidelse av tidligere års program. Rettsakten vil føre til at 15 nye stoffer skal innarbeides i det norske søkespekteret. Det koster ca. 13.000 kr. å innarbeide et nytt stoff i søkespekteret. Totalt utgjør dette en kostnad på ca. 200.000 kr. For stoffet etefon må det kjøres en “single residue” test, hvor kostnaden er ca. 92.000 kr. Antall prøver for polare pesticider er økt fra 10 til 60. Økningen på 50 prøver utgjør en ekstrakostnad på ca. 110.000 kr. Det er også strengere krav til å analysere for metabolitter og stofferder rest-definisjonen til et plantevernmiddel inkluderer andre aktive stoffer. Økt antall stoffer det skal analyseres for og økt krav til rapportering vil gi økt arbeidsbyrde for Mattilsynet og analyselaboratoriet. Rettsakten vil føre til:

• Økte kostnader for den offentlige kontrollen av rester av plantevernmidler i mat og fôr ved implementering av nye analyser og utvidede tester (ca. 400.000 kr.)
• Administrative konsekvenser for Mattilsynet og analyselaboratoriet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Fordi Norge ikke står på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert medlemsland skal ta av det enkelte næringsmiddel, må det utformes en tilpasningstekst som sier at Norge skal ta like mange prøver som de minste medlemslandene, det vil si tolv for hver "single residue"-metode som benyttes og femten for hver "multi residue"-metode. Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten:"The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptation:

In Annex II the following shall be added: NO 12 (*) 15 (**)"

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 7. desember 2011 og trådte i kraft i EU 1. januar 2012.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 543-562
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.07.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.07.2012
Anvendes fra i Norge
31.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1274
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro