Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2126 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for særlig offentlig kontroll av visse kategorier av dyr og varer, tiltak som skal treffes etter slik kontroll og visse kategorier av dyr og varer som er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2126 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for specific official controls for certain categories of animals and goods, measures to be taken following the performance of such controls and certain categories of animals and goods exempted from official controls at border control posts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2020)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation, kalt kontrollforordningen).

Rettsakten her gir særskilte regler for grensekontrollen av bestemte produkter, der de normale reglene for grensekontroll ikke passer.

Art. 3 regulerer uflådde ville pelsdyr. Her skal kompetent myndighet ved grensekontrollstasjon i det første ankomslandet i EØS-området tillate at forsendelser med nevnte produkter kan sendes til bestemmelsesstedet uten å sluttføre den fysiske kontrollen, forutsatt at de er fraktet i samsvar med reglene om overvåkingen av forsendelser fem til bestemmelsesstedet. Kompetent myndighet skal da varsle kompetent myndighet ved bestemmelsesstedet om behovet for å sluttføre den fysiske kontrollen, helsekontroll og laboratorium-undersøkelse.

Art. 4 til 6 regulerer fisk og fiskeprodukter. Etter art. 4 skal ferske fiskeriprodukter som landes i oppnevne fiskerihavner i Unionen av fartøy som fører tredjestatsflagg, unntas fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner der kompetent myndighet ved havnen kan gjennomføre kontrollen som angitt i forordning (EF) nr. 1005/2008. Frossen tunfisk (med hode, ikke filetert) som landes i oppnevnte fiskerihavner i Unionen av fartøy som fører tredjestatsflagg, er regulert av art. 5. Her kan kontrollen gjennomføres ved virksomheten som skal foredle produktet i samsvar med forordning 1005/2008 art, 5(1). Artikkelen stiller opp videre vilkår for gjennomføringen av denne kontrollen. I art. 6 reguleres fiskeriprodukter til konsum som landes av fartøy som fører unionsflagg i stater utenfor EØS-området. Forsendelser som losses for å sendes direkte videre til EØS-området skal gjennomgå dokumentkontroll på første grensekontrollstasjon inn i EU/EØS. Disse forsendelsene kan unntas fra identitets- og fysisk kontroll hvis de er i samsvar med reglene i forordning (EU) 2019/627 art. 72. Full kontroll skal gjennomføres hvis det er mistanke om brudd på kvalitets- og hygienereglene.

Det er vider gitt særlige unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon for forsendelser som ankommer EØS-området på bestemte greske øyer og franske territorier. Disse reglene er gitt i art. 7 til 9.

Art. 7 fastsetter at følgende forsendelser ikke må via en grensekontrollstasjon, når forsendelsene skal kun brukes lokalt:
Hellas: Animalske produkter og sammensatte produkter som ankommer fra stater utenfor EØS-området, når de ankommer øyene Rhodos, Mytilene eller Kreta.
Franske territorier: Levende dyr, animalske produkter og sammensatte produkter som ankommer fra stater utenfor EØS-området, når de ankommer Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Mayotte.

Videre er det presisert i art. 8 hvordan og hvilke kontroller som skal gjennomføres på disse stedene. Forsendelsene skal inn til et autorisert innførselssted, med riktig bemanning. Nærmere om kontrollen som skal gjennomføres er gitt i vedlegg I til rettsakten.

Avslutningsvis redegjør art. 9 for pliktene til operatøren som er ansvarlig for disse forsendelsene. Her skal man sikre forhåndsvarlig til kompetent myndighet, ha et register over forsendelsene med innhold og kontakt informasjon om de som kjøper forsendelsen, informere kjøper om at varene skal kun brukes lokalt og at disse ikke får forlate områdene.

Reglene i rettsakten er en videreføring av dagens regler på området.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625). Samtidig oppheves beslutningene 94/641/EF og 2012/44/EU som omhandler regler om de greske øyene og franske territoriene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører rettsakter som berører krav rettet mot import av dyr og produkter, særlig knyttet til innholdet i grensekontrollen. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil for i hovedsak videreføre dagens regler for de omfattede produktene og vil ikke medføre noen økt belastning for næringen, hverken økonomisk eller administrativt. For Mattilsynet vil ikke disse reglene gi noen endring i administrasjon eller kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten stiller opp særregler for kontrollen av uflådde pelsdyr og fisk som landes i og utenfor EØS-området av forskjellige flaggede fartøy. Videre gir rettsakten regler om kontroll med gitte forsendelser som ankommer særlige "utilgjengelige" steder, noen greske øyer og franske territorier.

Disse reglene vurderes å være en videreføring av dagens regulering av disse importområdene, bare at de kommer i en ny rettsakt. Reglene er oversiktlige og gir en helhetlig gjennomgang av prosessen med den kontrollen som skal gjennomføres.

Det forutsettes at regelverket som rettsakten viser til også tas inn i EØS-avtalen og gjennomføresi norsk rett samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 10. oktober 2019, og kunngjort i Official Journal 12. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.10.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2126
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro