Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om treemballasje

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2125 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til gjennomføring av særlig kontroll av trepakkemateriale, varsling av bestemte forsendelser og tiltak ved manglende regelverksetterlevelse

Commission Delegated Regulation 2019/2125 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules concerning the performance of specific official controls of wood packaging material, notification of certain consignments and measures to be taken in cases of non-compliance

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - "Official Control Regulation").

Rettsakten stiller krav til kontrollen av trepakkemateriale som kommer med forsendelsene inn til EU/EØS. Disse produktene, eksempelvis trepaller, trekasser og støttemateriale, kan bære med seg planteskadegjørere som man ikke ønsker i EU/EØS.

Art. 2 legger opp til at det er kompetent myndighet i medlemsstatene (MS) som skal gjennomføre en overvåkningsprogram på slikt materiale basert på en risikovurdering av fagområdet med vekt på antall og resultatene over kontrollen året før, historikken til staten utenfor EØS som forsendelsen kommer fra og importøren/eksportøren, samt informasjon fra andre myndigheter angående antall forsendelser med trepakkemateriale og hvor disse kommer fra.

Det er videre adgang for kompetent myndighet til å kreve forhåndsvarsling av slike forsendelser, jf. art. 3.

Videre regler for gjennomføringen av kontrollen er gitt i art. 4. Kompetent myndighet skal plukke ut forsendelser til kontroll (kontroll av selve trepakkematerialet) basert på overvåkningsprogrammet og annet relevant informasjon. Det skal sikre tilgang til hele forsendelsen og hjelp fra tollmyndighetene for å sikre at forsendelsen ikke frigis før kontrollen er gjennomført. Forsendelsene kan i utgangspunktet holdes tilbake i tre dager, med mulighet for forlengelse.

Ved gjennomført kontroll skal innførselsdokumentet til forsendelsen fylles ut med resultatet av kontrollen, jf. art. 5.

Tiltak ved funn er regulert av art. 6, der kompetent myndighet skal gjennomføre tiltak etter OCR art. 66 (eksempelvis destruere, sende tilbake). Der forsendelsen allerede er på bestemmelsesstedet skal trepakkematerialet destrueres uten opphold.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vurderes å ligge utenfor EØS-avtalens virkeområde og er derfor ikke EØS-relevant. Årsaken til dette er at planteområdet, som trepakkemateriale er klassifisert som, ikke er en del av EØS-avtalen. Norge har nasjonale regler på plantehelseområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved at rettsakten ikke er EØS-relevant vurderes den å ikke medføre noen økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Mattilsynet vil fortsatt ha egne regler om kontroll av disse produkter på grunn av risikoen knyttet til dem.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten stiller opp regler for kontroll av trepakkemateriale som kommer med forsendelser fra stater utenfor EU/EØS. Disse reglene omfatter også regler for forhåndsmelding ved ankomst til EØS-området og videre tiltak ved funn av planteskadegjørere.

Det nye er at KOM velger en løsning der man ikke har gitte frekvenser for kontrollen, men at man overlater til MS selv å gjøre en risikovurdering og ha et eget overvåkningsprogram for denne type forsendelser.

Rettsakten berører et tema som ligger utenfor EØS-avtalen, planteområdet. Derfor vurderes rettsakten som ikke EØS-relevant. Mattilsynet har som nevnt egne kontrollrutiner rettet mot denne type forsendelser, slik at man tar denne problematikken med største alvor.

Mattilsynet anser ikke rettsakten som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.10.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet