Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2127 av 10. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til anvendelsesdatoen for visse bestemmelser i rådsdirektiv 91/496/EØF, 97/78/EF og 2000/29/EF

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2127 of 10 October 2019 amending Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the date of application of certain provisions of Directives 91/496/EEC, 97/78/EC and 2000/29/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2020)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation, kalt kontrollforordningen).

Rettsakten her stiller endrer overgangsreglene for flere av dagens sekundærrettsakter, direktiv 91/496/EØS (importregler for levende dyr), 97/78/EF (importregler for animalske produkter) og 2000/29/EF (tiltak mot planteskadegjørere). Bakgrunnen er at OCR opphever de nevnte rettsaktene og har i art. 149 og 165 gitt overgangsregler for at forskjellige bestemmelser i disse rettsaktene fortsatt vil komme til anvendelse i en periode etter at OCR trer i kraft 14. desember 2019. Dette skal også sikre at man i en overgangsperiode ikke har rettstomme områder. Mange av de utfyllende rettsaktene til kontrollforordningen (sekundærrettsaktene) er nå på plass og overgangsreglene kan endres tilsvarende.

Første endring er knyttet til OCR art. 149(1) som omhandler bestemmelsene i direktivene 91/496 og 97/78 som omhandler temaene nevnt i OCR art. 47(2)(b), 48, 51(1)(b-d), 53(1)(a), 54(1) og (3), og 58(a). Disse skal gjelde frem til 13. desember 2019 ettersom OCR og de nye sekundærrettsaktene trer i kraft 14 desember 2019.

Videre skal bestemmelsene i 97/78 angående sammensatte produkter, som er regulert av OCR art. 47(2), videreføres i en overgangsperiode frem til 20. april 2021. Dette gjøres i forbindelse med at de nye reglene for sammensatte produkter ikke trer i kreft før 21. april 2021, da Animal Health Law trer i kraft.

I OCR art. 165(2) stilles det opp justerte overgangsregler for planteområdet. Dette gjelder bestemmelser i direktiv 2000/29 som omhandler temaene nevnt i OCR art. 47(2), 48, 51(1)(b-d), 58(a). Ettersom plantehelseområdet ikke er en del av EØS-avtalen omtales ikke dette nærmere.

Endringene er begrunnet i at KOM har vedtatt flere nye sekundærrettsakter enn man regnet med og dermed er det ikke behov for overgangsreglene slik de er i dag, mens andre bestemmelser må videreføres i en periode frem til nye relevante rettsakter er på plass.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer den nye kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625) og vil gjennomføres samtidig med denne i norsk rett. Det vurderes at det ikke er nødvendig å høre denne endringen angående overgangsordninger, men at dette vil informeres om ved fastsettelsen av OCR (2017/625).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom dette er en delvis videreføring av dagens regler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten justerer overgangsreglene som er gitt i OCR art. 149(1) og 165(2), dette omfatter nærmere regler om import av levende dyr, animalske produkter og planter.

Endringen for OCR art. 149(1) er naturlig ettersom KOM har fått på plass flere sekundærrettsakter enn det man regnet med da OCR ble vedtatt i 2017. Det samme gjelder for OCR art. 165(2). I de situasjonene der nytt sekundærregelverk ikke er på plass per tid, har KOM presisert hvilke overgangstid som skal komme til anvendelse for bruk av dagens regler. For importen vil dette gjelde kontrollen av sammensatte produkter, som er knyttet til regler som gis i den kommende AHL med tanke på dyrehelse.

OCR art. 165(2) regulerer planteregler som ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde.

Mattilsynet anser delen i rettsakten om overgangsreglene for direktivene 97/78 og 91/496 som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 10. oktober 2019, og kunngjort i Official Journal 12. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.10.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2127
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro