Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/984 av 17. juni 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til anvendelsperioden for midlertidige tiltak

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/984 of 17 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the period of application of temporary measures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2021)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Det stilles strenge krav til organisering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter. For Norges del er ikke EUs plantehelseregelverk en del av EØS-avtalen, og bestemmelsene om kontroll med plantehelse vil derfor ikke gjelde i Norge.

På bakgrunn av den pågående krisen knyttet til koronavirus-sykdom (COVID-19) i Europa og resten av verden ble det fastsatt en midlertidig forordning som gir mulighet for unntak fra enkelte bestemmelser i kontrollforordningen. Unntakene er endret flere ganger og forlenget. Denne gangen forlenges de gjeldende unntakene i ytterligere to måneder - fra 1. juli til 1. september. Unntakene som gjelder er aksept av elektroniske sertifikater på vilkår, mulighet for elektroniske møter med virksomhetene og vilkår for utpeking av fysiske personer til offentlig kontroll.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gjennomføres i norsk rett ved å endre midlertidig forskrift 19. juni 2020 nr. 1228 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av koronakrisen (covid-19), forordning (EU) 2020/466

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dette er en forlengelse av lempinger i en periode på ytterligere to måneder som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Det haster å innlemme rettsakten som gjelder nødvendige tiltak på grunn av COVID-19 pandemien. På grunn av korte frister er EØS-notatet kun tatt opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2021
Anvendelsesdato i EU
02.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2021
Anvendes fra i Norge
09.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0984
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro