Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av delegert forordning (EU) 2019/2122 med hensyn til visse kategorier av varer med lav risiko, varer som utgjør deler av passasjerenes personlige bagasje og kjæledyr som er unntatt fra offentlig kontroll på grensenkontrollstasjoner og endring av nevnte forordning og delegert forordning (EU) 2019/174 med hensyn til henvisninger til visse opphevede rettsakter

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) 2019/2122 as regards certain categories of goods posing low risk, goods that form part of passengers’ personal luggage and pet animals exempted from official controls at border control posts and amending that Delegated Regulation and Delegated Regulation (EU) 2019/2074 as regards references to certain repealed legislation

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 21.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 18.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 21.5.2021)

Kontrol af dyre- og plantesundhed – regler om personlige import af planter og undtagelser for kæledyr (ajourføring)

EU beskytter dyrs sundhed/velfærd og plantesundheden ved at fastsætte regler for forebyggelse af skadegørere og sygdomme i EU.

Dette initiativ ajourfører forordning (EF) nr. 2019/2122 om den personlige import af planter/planteprodukter og fugle holdt som selskabsdyr til EU.

De foreslåede ændringer omfatter:

• klarere undtagelser for hunde, katte og fritter fra visse lande

• tilføjelse af en juridisk henvisning til fugle, der holdes som selskabsdyr i EU

• tilføjelse af en vægtgrænse på 2kg for produkter, der indføres i EU i personlig bagage.

TEKST

Feedbackperiode: 21 maj 2021 - 18 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)3395046

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
21.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet