Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1322 av 25. juli 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/632 med hensyn til listene over produkter av animalsk opprinnelse, animalske biprodukter og sammensatte produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1322 of 25 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/632 as regards the lists of products of animal origin, animal by-products and composite products subject to official controls at border control post

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.9.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer listen over hvilke animalske produkter, animalske biprodukter og avledede produkter av disse og sammensatte produkter, med opprinnelse fra stater utenfor EU/EØS, som skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon før de kan innføres til EU/EØS. Produktene er de samme som er regulert av OCR art. 47(1) (forordning (EU) 2017/625), og hjemmelen for å lage denne listen er gitt i art. 47(2).

Denne rettsakten gjennomføres som en endring av forordning (EU) 2021/632. Vedlegget til hovedrettsakten, 2021/632, inneholder oversikten over hvilke produkter som er omfattet av regelverket. Den er denne som nå skal endres. Endringen er begrunnet i en endring av varenummer som er gjort i et annet regelverk om hygieneregler ved import og hvilke dokumenter som skal følge forsendelsene (forordning (EU) 2019/625) som nødvendiggjør en samkjøring av varenummer i begge rettsakter.

Summarisk er hovedendringene som gjøres til positivlisten følgende:

- tilførsel av varenummer for å dekke hele spekteret av produkter, gjelder KN-kodene 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 og 3002 49 00,

- redaksjonell justering av KN-kodene for å ta høyde for endringer i EUs tolltariff.

For enkelhetens skyld har kommisjonen besluttet å erstatte hele vedlegg I i forordning (EU) 2021/632, fremfor å gjennomføre endringer stykkevis og delt i dagens vedlegg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskrift om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021), som gjennomfører forordning (EU) 2021/632 i norsk rett.

Endringsforordningen, forordning (EU) 2022/1322, har vært ute på høring. Det kom ikke inn noen kommentarer under høringen av denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre noen nye direkte økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom denne rettsakten vurderes til å videreføres dagens kontrollregler for disse produktene. Ved at noen tolltariffnummer (varenummer) endres, kan dette ha en innvirkning på omfanget av produkter som skal grensekontrolleres, og øke kostnadsbildet for næringen og Mattilsynet i et begrenset omfang.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten stiller opp en oppdatert utgave av listeføringen over hvilke animalske produkter, animalske biprodukter og avledede produkter av disse og sammensatte produkter som skal innføres via en grensekontrollstasjon når de ankommer EU/EØS.

Hovedinnholdet i endringsrettsakten gjør ingen store endringer til den eksisterende opplistingen, annet enn en oppdatering av beskrivelser og tolltariffnummere. Det kommer inn noen nye varenummer, for å sikre samsvar med annet regelverk (f.eks. forordning (EU) 2019/625) slik at man regulerer og treffer de produktene som på grunn av sin art må kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import.

Vedrørende bruken av CN-koder i rettsakten, vil disse enkelt kunne oversettes til kodene i den norske tolltariffen. I dagens norske forskrift har man oversatt CN-kodene til tilsvarende norske varenummer i henhold til den norske tolltariffen. Dette er gjort i hjelpeteksten som følger forskriften og vil enkelt kunne videreføres uten at man trenger en tilpasningstekst til rettsakten. Denne type oversettelse gjør man stadig i forhold til beskyttelsestiltakene fra EU på importområdet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen 25. juli 2022, og kunngjort i Official Journal 27. juli 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 16. august 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.07.2022
Anvendelsesdato i EU
18.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet