Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1353 av 17. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår vedkommende myndigheter kan utpeke offisielle laboratorier som ikke oppfyller vilkårene med hensyn til alle metodene de bruker ved offentlig kontroll eller annen offentlig virksomhet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1353 of 17 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to the cases and conditions under which competent authorities may designate official laboratories which do not fulfil the conditions in relation to all the methods they use for official controls or other official activities

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.6.2022)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 (kontrollforordningen) skal laboratorier som utfører analyser i forbindelse med offentlig kontroll eller annen offentlig aktivitet, være utpekt av kompetent myndighet. Det er krav om akkreditering både av laboratoriene og til anvendt metodikk. Artikkel 41 i kontrollforordningen gir myndighet til å vedta unntak fra vilkåret om obligatorisk akkreditering av alle metoder for laboratorieanalyse, -undersøkelse og -diagnostisering som brukes av offentlige laboratorier.

Kommisjonens ekspertgruppe "offentlig kontroll" (E00911) og interessenter, hovedsakelig EUs referanselaboratorier og nasjonale referanselaboratorier, skal være konsultert gjennom spørreskjema og i spesifikke diskusjoner under deres årlige møter. De uformelle diskusjonene bidro til utarbeidelse av et utkast som ikke ga kontroversielle spørsmål.

Sammendrag av innhold

(Artiklene 1, 2 og 3)
Forordningen fastsetter hvilke områder og hvilke vilkår som gjelder for unntak fra kravet om akkreditering. Unntaket gjelder for offentlige laboratorier innenfor områdene matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer og enzymer i mat, aromastoffer og tilsetningsstoffer i fôr samt for området plantehelse. Forutsetningen er at laboratoriene har et kvalitetssikringssystem på plass og at metodene er validert i forhold til relevante kriterier fastsatt i vedlegg III til kontrollforordningen. Det stilles også opp vilkår på plantehelseområdet, men vi er ikke bundet av disse etter kontrollforordningen ettersom plantehelse ligger utenfor EØS-avtalen.

Ikrafttredelse

(Artikkel 4)
For områdene matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer og enzymer i mat, aromastoffer og tilsetningsstoffer i fôr, trer forordningen i kraft 20 dager etter kunngjøring i Official Journal of the European Union.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ikke gjennomført noen konsekvensutredning siden forordningen ikke forventes å ha betydelig innvirkning.

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. mars 2020 nr. 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil forbedre fleksibiliteten til de laboratoriene som omfattes av forordning (EU) 2017/625 og redusere deres administrative og økonomiske byrder.

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, laboratorier eller næring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2021
Anvendelsesdato i EU
02.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2022
Anvendes fra i Norge
03.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1353
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro