Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og lagomorfer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1756 av 6. oktober 2021 om endring av forordning (EU) 2017/625 med hensyn til offentlig kontroll av animalske produkter som eksporteres fra tredjeland for å sikre overholdelse av forbudet mot visse anvendelser av antimikrobielle stoffer, og av forordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til direkte levering av kjøtt fra fjørfe og lagomorfer

Regulation (EU) 2021/1756 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2021 amending Regulation (EU) 2017/625 as regards official controls on animals and products of animal origin exported from third countries to the Union in order to ensure compliance with the prohibition of certain uses of antimicrobials and Regulation (EC) No 853/2004 as regards the direct supply of meat from poultry and lagomorphs

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2021)

Sammendrag av innhold
Utkastet til forordning er et forslag om å endre artikkel 1 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll i matkjeden (kontrollforordningen) for å inkludere et unntak fra det generelle prinsippet om at verifisering av samsvar med forordning (EU) 2019/6 om veterinære legemidler er unntatt fra virkeområdet for kontrollforordningen. Endringen som foreslås vil stille krav om offentlig kontroll etter kontrollforordningen med overholdelse av bestemmelsene i artikkel 118 i forordning (EU) 2019/6.

Artikkel 118 i forordning (EU) 2019/6 fastsetter krav til dyr og produkter av animalsk opprinnelse som importeres til EU fra tredjestater når det gjelder vilkår for bruk av antimikrobielle stoffer til dyr. Artikkel 118 er viktig for å sikre at det ikke importeres til Unionen dyr og produkter av animalsk opprinnelse hvor det i forbindelse med oppdrett har vært brukt antimikrobielle stoffer som er forbeholdt behandling av visse infeksjoner hos mennesker, jf. artikkel 37 nr. 5 i forordning (EU) 2019/6, eller hvor det ved oppdrett har vært brukt antimikrobielle stoffer med sikte på å fremme dyrenes vekst eller øke deres ytelse, jf. artikkel 107 nr. 2 i forordning (EU) 2019/6. Dette medfører at det stilles samme krav til knyttet til bruk av antimikrobielle stoffer som i EU, også ved import til EU av dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjestater.

Artikkel 37 nr. 5 skal bl.a. hindre at nærmere bestemte antimikrobielle stoffer som er forbeholdt behandling av visse infeksjoner hos mennesker, blir brukt til dyr (f.eks. noen kritisk viktige antibiotika til visse infeksjoner).

Artikkel 107 nr. 2 skal sikre at antimikrobielle stoffer ikke anvendes til dyr med sikte på å fremme dyrenes vekst eller øke deres ytelse. Dette skal bidra til redusert bruk av antimikrobielle stoffer i husdyrpopulasjonen, særlig med sikte på å unngå eller redusere resistensutvikling, men også for å bidra til trygge matvarer og mindre miljøbelastning siden antibiotikaresistente bakterier i miljøet også er en fare for folkehelsen.

Endringen i artikkel 1 nr. 4 bokstav c) i kontrollforordningen betyr at det generelle importkontrollsystemet i EU/EØS for dyr og produkter av animalsk opprinnelse kan brukes til å kontrollere og sikre overholdelse av bestemmelsene i artikkel 118 i forordning (EU) 2019/6. Denne endringen trer i kraft i EU 28. januar 2022 samtidig med ikrafttredelsen av forordning (EU) 2019/6.

Forordning (EU) 2019/6 er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringsforordningen må gjennomføres i forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.10.2021
Anvendelsesdato i EU
28.10.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet