Kontrollapparatet for veitransport

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) 68/2009 av 23. januar 2009 om niende tilpasning til den tekniske utviklingen av rådsforordning (EØF) nr 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport

Commission Regulation (EC) No 68/2009 of 23 January 2009 adapting for the ninth time to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning 3821/85 inneholder i vedlegg 1B de tekniske spesifikasjonene for konstruksjon, installering og kontroll av utstyr til digital fartsskriver innenfor vegtransport. Fartsskriver benyttes til registrering og kontroll av data knyttet til kjøre- og hviletidsreglene. For enkelte typer kjøretøy som omfattes av kjøre- og hviletidsreglene er det i dag vanskelig å få installert fartsskriver i samsvar med de kravene som stilles i vedlegg 1B. Forordning (EF) 68/2009 inneholder endringer i vedlegg 1 B som skal gjøre det mulig å installere digital fartsskriver i personbiler (kjøretøy i klasse M1) og varebiler (kjøretøy i klasse N1). Endringene innebærer i hovedsak følgende:

Bevegelsesføler: som installeres og brukes bare i kjøretøy klasse M1 og N1 og for kjøretøy som er tatt i bruk for første gang mellom den 1. mai 2006 (9. desember 2006 i Norge) og den 31. desember 2013. Den skal installeres når det mekanisk sett ikke er mulig å installere noen annen eksisterende type bevegelsesføler som er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelsen i vedlegg 1 B med tillegg. Den skal installeres mellom kjøretøyenheten og det sted der hastigheten/avstandsrelaterte impulser genereres av integrerte følere eller alternative tilkoblinger.

Endringen får også betydning for hva som skal registreres på installasjonsplaten. Det skal beskrives hvor bevegelsesføleren er installert, farven på kabelen som er knyttet til bevgelsesføleren og den delen av kjøretøyet som forsyner med impulser, samt serienummeret. Installasjonsplaten til kjøretøy med slike bevegelsesfølere, eller der bevegelsesfølerene ikke er knyttet til girkassen, skal monteres på installasjonstidspunktet. For alle andre kjøretøy monteres installasjonsplaten med de nye opplysninger på tidspunktet for inspeksjon.

Forordningen har et nytt tillegg 12 som beskriver bevegelsesføleren og dens konstruksjon og funksjonskrav, installering og andre krav m.m.

Kommisjonen viser til at endringen vil betydning for ca 0,5 % av bilparken.

Merknader
Forordning (EF) 3821/85 er gjennomført gjennom forskrift 2. juli 2007 nr 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS. Forordning (EF) 68/2009 må gjennomføres ved endring i denne forskriften. Endringen vil ha positive konsekvenser for bransjen, særlig ved forenkling for de som har kjøretøy i klasse M1 og N1 og som skal følge kjøre- og hviletidsreglene og for verksteder som arbeider med digitale fartsskrivere, ved at de nå kan benytte en tilpasset løsning. Endringen antas utover dette ikke å medføre særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for private aktører eller offentlige myndigheter. Det vil være viktig at bransjen og verksteder som installerer digital fartsskriver blir kjent med forordningen og gjennomføringen av denne.

Vurdering
Denne endringen har vært lenge etterlyst i alle medlemslandene da det har vært store problemer med å installere digital fartsskriver i kjøretøy klasse M1 og N1 slik regelverket er utformet. For norske kjøretøy har dette også vært et problem da vi har flere kjøretøy særlig innen drosjenæringen som ble omfattet av kjøre- og hviletidsreglene og kravet til digital fartsskriver fra 1. januar 2008, og har kjøretøy det ikke har vært mulig å installere digital fartsskriver i etter gjeldende regelverk. For kjøretøy registrert etter 9. desember 2006 er det krav til digital fartsskriver. Det er ikke tillatt å installere analog fartsskriver. Dette har ført til store problemer for bilbransjen, og en løsning med alternativ bevegelsesføler (adapter) slik som er kommet med denne forordningen er ønskelig. Norge har vært positiv til forslaget i de arbeisgrupper med EU-kommisjonen hvor vi har vært tilstede.

Kommisjonen og medlemslandene har lenge vært klar over problemet, og det har vært jobbet med løsninger som ivaretar hensynet til M1 og N1 kjøretøy og samtidig sikkerheten rundt det digitale fartsskriversystemet. Den endringen som er kommet nå, skal sikre mot manipulasjon av systemet. Imidlertid vil den bare gjelde for kjøretøy som er registrert etter tidspunktet fra da digital fartsskriver ble innført (9. desember 2006 i Norge) og ut 2013. Kommisjonen begrunner dette med at fabrikantene av fartsskriver innen den tiden må ha kommet opp med andre løsninger som gjør det mulig å installere digital fartsskriver slik som forutsatt. Dette forslaget om bevegelsesføler (adapter) er derfor bare ment som en midlertidig løsning.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har deltatt på møter i EU der problemstillingen har blitt diskutert, blant annet i CATP.

Status
Forordningen ble publisert 24. januar 2009 i EF-tidende. Forordningen trer i kraft 6 måneder etter denne datoen i medlemslandene. Denne endringen til forordning 3821/85 vedlegg 1 B med tillegg 12 er nytt og må implementeres gjennom en endring i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS. Nødvendige endringer ble fastsatt ved endringsforskrift fastsatt 10. februar 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.01.2009
Anvendelsesdato i EU
25.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 302-308
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.02.2010
Anvendes fra i Norge
10.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro