Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1709 av 23. september 2021 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 med hensyn til ensartede praktiske ordninger for utførelse av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1709 of 23 September 2021 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/627 as regards uniform practical arrangements for the performance of official controls on products of animal origin

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør følgende endringer i forordning (EU) nr. 2019/627:

Endrer deler av forordning (EU) nr. 2019/627 når det gjelder post-morteminspeksjonen, slik at forordning (EU) nr. 2019/627 ikke gjentar krav som allerede står i andre, overliggende forordninger.

De endringene som blir gjort er:

- Forordning (EU) nr. 2019/627 fastslår hvem som skal gjennomføre post-morteminspeksjonen, noe som allerede er fastlagt i forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2019/624. Rettsakten oppdaterer derfor innledningsteksten i artikkel 18(3), 19(2), 20(2), 21(2), 22(2) og 23(2) ved å henvise til at post-morteminspeksjonen skal utføres i henhold til forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2019/624.

- Rettsakten endrer innledningsteksten i artikkel 24, slik at ordlyden henger sammen med endringen over.

- Rettsakten fjerner teksten om snitt i bronkiale og mediastinale lymfeknuter i artikkel 19(2) bokstav b, fordi dette allerede er nevnt tidligere i den samme artikkel, dvs 19(1) bokstav a. Bakgrunnen er at man ønsker å unngå unødvendige gjentakelser.

- Rettsakten oppdaterer teksten i artikkel 27(1) bokstav c, slik at den blir tydeligere og dermed enklere å følge. Innholdet endres ikke.

- Rettsakten fjerner henvisning til forordning (EF) nr. 1099/2009 når det gjelder tiltak i tilfeller der kravene til dyrevelferd ikke er etterleves. Dette fordi kravene allerede er tatt inn i forordning (EU) 2017/625 og fordi forordning (EF) nr. 1099/2009 er opphevet.

- Rettsakten oppdaterer teksten i artikkel 48(2) bokstav a) slik at punktet ikke sier noe om når skrotter, som testes for trikiner og TSE (transmissible spongiform encephalopathy), kan påføres et godkjent stempelmerke. Punktet henviser istedenfor til forordning (EU) 2015/1375 når det gjelder trikintester og forordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder TSE-tester, fordi kravene allerede er nevnt der.

Endrer forordning (EU) 2019/627 når det gjelder analysemetoder for påvising av paralyserende skjellgift (PSP) i muslinger.

De endringene som blir gjort er:

- Rettsakten fjerne biologisk metode (musetest) som referansemetode. Det betyr at medlemslandene ikke lengre kan bruke en metode som medfører bruk av levende dyr når resultater bestrides, men må velge en annen metode for eksempel EN 14526.

- EFSA ("European Food Safety Authority") har konkludert med at Pectenotoksiner (PTX) ikke utgjør en fare for folkehelsen. Pectenotoksiner fjernes derfor fra helsestandardene som gjelder levende toskallede bløtdyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer "forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/62".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene som gjelder post-morteminspeksjon: Får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser fordi de retter opp i henvisningsfeil og fjerner gjentagelser.

Endringen som gjelder analysemetoder for påvising av paralyserende skjellgift i muslinger: Endringen påvirker analyselaboratorier. NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) som i dag er Norges NRL (National Referance Labaratory) benytter referansemetoden EURL SOP. Det er uenigheter mellom Kommisjonen og enkelte medlemsland angående hvilken testmetode som er den beste. Kommisjonen mener EN 14526 er best fordi den er internasjonalt anerkjent og rent lovteknisk er den beste å henvise til. Flere medlemsland ønsker å benytte EURL SOP som referansemetode fordi den er mer tilpasset og gir bedre screening av toksinene. Hvis NMBU må benytte EN 14526 som referansemetode, vil det kunne medfører litt mer arbeide enn ved bruk av EURL SOP.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rettsakten er under arbeid i kommisjonens arbeidsgruppe.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
11.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2021
Anvendelsesdato i EU
14.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet