Kontroll med, overvåking av og restriksjoner for flytting av visse dyr i forbindelse med bluetongue

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 289/2008 av 31. mars 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 om gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektiv 2000/75/EF når det gjelder kontroll med, overvåking av og restriksjoner for flytting av visse dyr av mottakelige arter i forbindelse med bluetongue

Commission Regulation (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.8.2009)

Sammendrag av innholdRettsakten endrer bluetongueforordningen (EF) nr. 1266/2007 om kontroll, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Det føyes til tekst i helsesertifikatene for å tydeliggjøre de helsekrav som gjelder for å kunne unnta dyr, sæd, egg og embryo fra forbudet mot forflytning som gjelder i restriksjonssonene (vedlegg III til forordningen).

Merknader
Rettsakten medfører behov for endring i forskrift av 30. april 2008 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Sistnevnte forskrift implementerer forordning (EF) nr. 1266/2007. Forslag til endring av forskriften vil bli sendt på høring.Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
For Norges del er det en fordel at kravene i forordningen, til å kunne unnta fra forbudet mot forflytning av dyr i restriksjonssonene, gjenspeiler seg i helsesertifikatene. Det vil bedre oversikten og forenkle tilsynsarbeidet ved dokumentkontroll i forbindelse med eventuell import av dyr fra disse områdene.

Medlemsland i EU med stor utbredelse av bluetongue uttrykte skepsis til detaljeringsgraden, da dette vil medføre merarbeid for deres tilsynspersonell.

Status
Rettsakten er vurdert i EØS/EFTA-landene.

Prosessen i EU : Utkastet ble behandlet i SCFCAH dyrehelse og dyrevelferd 9 - 10 januar 2008. Da det var noe uenighet blant medlemslandene vedrørende omfanget av de tilføyelser som er foreslått, ble avstemning utsatt. Saken kom opp igjen på SCFCAH dyrehelse og dyrevelferd 5-6 februar og Rev 2 ble gitt enstemmig tilslutning. Omfanget av tilføyelser var noe redusert i Rev 2 i forhold til Rev 1.

Prosessen i Norge : Utkastet ble sendt til sentrale interessenter i næringen og Veterinærinstituttet for å få eventuelle innspill i forkant av møtet i SCFCAH. Rettsakten ble sendt på høring med frist 18. juli 2008. Den 26.02.2009 ble den pga blåtungesituasjonen i Norge tatt inn i norsk regelverk på nasjonalt grunnlag, selv om rettsakten ikke var gått gjennom EØS-komitéen. Rettsakten ble vedtatt av EØS-komitéen 29.05.2009, og innlemmet i vedlegg 1, kapittel 1, del 3.2, Nr. 40.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2008
Anvendelsesdato i EU
08.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 1-6
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.02.2009
Anvendes fra i Norge
26.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0289
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro