Kontroll med identifikasjon av småfe

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2010 av 15. november 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1505/2006 angående medlemsstatenes årlige rapporter om resultatene av kontrollen i forbindelse med identifikasjon og registrering av får og geiter

Commission Regulation (EU) No 1033/2010 of 15 November 2010 amending Regulation (EC) No 1505/2006 as regards the annual reports by the Member States on the results of the checks carried out in relation to the identification and registration of ovine and caprine animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forenkler modellen for årsrapporten EØS-statene skal forelegge Kommisjonen/ESA om resultatet av kontrollene som er foretatt for å sikre etterlevelse av reglene om identifikasjon og registrering av sauer og geiter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 14. september 2007 nr. 1058 om instruks om minimumskrav for tilsyn med identifikasjon og registrering av småfe.
Mattilsynet oppfatter endringen som en ren myndighetsforpliktelse som ikke har en direkte konsekvens for dyreholderne. Mattilsynet mener endringen kan unntas fra høring etter forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c som "åpenbart unødvendig" å sende på høring. Mattilsynet vil be om Landbruks- og matdepartementets samtykke til å unnlate høring. Derfor har vi ikke foreslått høringsdatoer og antar at endringen vil kunne gjøres gjeldende fra den dato den tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får kun konsekvenser for Mattilsynet. Utløser behov for å oppdatere rapporteringsverktøy/-mal i Mattilsynets tilsynssystemer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.11.2010
Anvendelsesdato i EU
06.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 423-424
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1033
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro