Kontroll med fusjoner og virksomhetsovertakelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1033/2008 av 20. oktober 2008 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger

Commission Regulation (EC) No 1033/2008 of 20 October 2008 amending Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings.

Siste nytt

EØS-komitevedtak 22.10.2009 og EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2009)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 802/2004 ("gjennomføringsforordningen") fastsetter nærmere regler for gjennomføring av fusjonsforordningen, herunder ved å fastsette blanketter for melding av fusjoner til Kommisjonen. Forordning (EF) nr. 1033/2008 endrer denne gjennomføringsforordningen på to punkter:

• forordningen foretar nærmere presiseringer mht. gjennomføringen av avhjelpende tiltak ("commitments"), jf. art. 6 nr. 2 og 8 nr. 2 i fusjonsforordningen
• forordningen gjennomfører nødvendige endringer i gjeldende blanketter som følge av Bulgaria og Romanias tiltredelse, samt tilpasninger til EØS-avtalen.

Endringene er som følger:
• vedtagelse av en egen blankett (blankett RM) for melding av tilbud om avhjelpende tiltak
• fastsettelse av at det kan oppnevnes en forvalter ("trustee") for å bistå Kommisjonen i overvåkning av overholdelsen av avhjelpende tiltak eller for gjennomføring av tiltakene
• presisering av at dersom partene ikke overholder forpliktelsen til å merke av konfidensiell informasjon, jf. gjennomføringsforordningen art. 18, vil Kommisjonen presumere at meldingen ikke inneholder konfidensiell informasjon
• blankettene endres slik at de reflekterer tiltredelsestraktaten for Bulgaria og Romania samt EØS-avtalen. Forpliktelsen til å fremlegge informasjon om foretakssammenslutningen utvides til å gjelde også omfang og virkninger på EFTA-landenes territorium.

Merknader
Forordningen endrer forordning (EF) nr. 802/2004, som er innlemmet i EØS-avtalen ved samme beslutning av EØS-komiteen. Gjennomføring av rettsakten i norsk rett innebærer at forskrift 1992 nr. 966 om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. kapittel XIV må endres.

Sakkyndige instansers merknader
FAD ser endringene som hensiktsmessige for å sikre en effektiv håndtering av tilbud om avhjelpende tiltak. Tilpasninger til EØS-avtalen foretas vanligvis ved EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av nytt regelverk i EØS-avtalen. FAD mener at det i denne saken er klart mest hensiktsmessig og brukervennlig at henvisninger til EØS-avtalen og plikt til å innta informasjon knyttet til EFTA-statene fremgår direkte av Kommisjonens blanketter.

Vurdering
Saken innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 117/2009. Beslutningen trer i kraft 23. oktober 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.10.2008
Anvendelsesdato i EU
21.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 180-189
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1033
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro