Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/69 av 16. januar 2019 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner for alarm- og signalvåpen i samsvar med rådsdirektiv 91/477/EØF om kontroll med erverv og besittelse av våpen

Commission Implementing Directive (EU) 2019/69 of 16 January 2019 laying down technical specifications for alarm and signal weapons under Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I henhold til bilag I til direktiv 91/477/EØF er genstande, som falder inden for definitionen af et skydevåben ifølge nævnte direktiv, ikke omfattet af denne definition, hvis de er bygget med henblik på alarmanlæg, signalering eller redningsaktioner, under forudsætning af at de kun kan anvendes til dette præcise formål.

(2) Nogle af de anordninger, som er bygget med henblik på alarmanlæg, signalering eller redningsaktioner, og som i øjeblikket er til rådighed på markedet, kan let ombygges til skydevåben ved hjælp af almindeligt værktøj. For at blive betragtet som signalvåben eller gas- og signalvåben i henhold til direktiv 91/477/EØF og dermed blive fritaget for de kontroller, som gør sig gældende for skydevåben i henhold til nævnte direktiv, skal anordninger være konstrueret på en sådan måde, at de ikke kan ændres ved hjælp af almindeligt værktøj, således at de kan udsende eller kan ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel.

(3) De i betragtning 2 beskrevne specifikationer bør udgøre en del af en pakke af tekniske specifikationer med henblik på at sikre, at en anordning ikke kan ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel. Da løbet på en anordning er af afgørende betydning for, om anordningen kan ombygges til et skydevåben, skal løbet være af en sådan art, at det ikke kan fjernes eller ændres, uden at hele anordningen gøres ubrugelig. In addition, irremovable barriers should be inserted in the barrel, and the cartridge chamber and barrel should be offset, tilted or staggered in such a way as to prevent ammunition from being loaded in and fired from the device.

(4) For at sikre, at de tekniske specifikationer for signalvåben og gas- og signalvåben er passende for de mange forskellige typer af eksisterende signalvåben og gas- og signalvåben, bør specifikationerne i dette direktiv tage højde for almindeligt anerkendte internationale standarder og værdier for patroner og kamre for signalvåben og gas- og signalvåben, særlig tabel VIII i »Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers (TDCC)« udarbejdet af Den Permanente Internationale Kommission for afprøvning af håndskydevåben (C.I.P.).

(5) For at forhindre, at signalvåben og gas- og signalvåben let kan ombygges til skydevåben, bør medlemsstaterne sikre, at våben fremstillet i eller importeret til Unionen underlægges kontroller med henblik på at fastslå overensstemmelsen med de tekniske specifikationer fastlagt ved dette direktiv. Disse kontroller kan bl.a. omfatte kontrol af forskellige modeller eller typer af anordninger, kontrol af individuelle anordninger, eller begge dele.

(6) Det bør kræves, at medlemsstaterne på anmodning videregiver oplysninger om de kontroller, de har udført på signalvåben og gas- og signalvåben, til de øvrige medlemsstater. For at lette denne udveksling af oplysninger bør det kræves, at medlemsstaterne udpeger mindst ét nationalt kontaktpunkt, der kan formidle oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

(7) Med henblik på at lette udførelsen af kontroller af signalvåben og gas- og signalvåben bør medlemsstaterne samarbejde med hinanden i forbindelse med udførelsen af sådanne kontroller.

(8) Denne forordning tilsidesætter ikke artikel 3 i direktiv 91/477/EØF.

(9) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(10) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 13b, stk. 1, i direktiv 91/477/EØF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Gjennomføringsfrist i EU
17.01.2020
Anvendelsesdato i EU
17.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet