Konsultasjonsforum for miljøvennlig design

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/591/EF av 30. juni 2008 om konsultasjonsforum for eco-design

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Det følger av artikkel 18 i eco-designdirektivet (2005/32/EC) (se eget EØS-notat) at Kommisjonen skal sikre deltakelse fra medlemslandene og andre berørte interesser i forbindelse med arbeidet med gjennomføringsmekanismer under rammedirektivet om eco-design. Medlemslandene og andre berørte interesser, herunder produsenter, importører, forhandlere, miljøorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner, deltar i Kommisjonens arbeid i et konsultasjonsforum. Kommisjonen har i beslutning 2008/591/EC nærmere presisert oppgavene og strukturen for dette konsultasjonsforumet. Konsultasjonsforum anvendes aktivt for å drøfte forslag til nye reguleringer med interesserte parter.

Vurdering
Norge deltar allerede i konsultasjonsforumet under eco-designdirektivet. Kommisjonsbeslutning 2008/591/EC vurderes som EØS-relevant og som akseptabel. En formalisering av deltekslesrettigheter vurderes som hensiktsmessig og deltakelse i dette forum av relevante eksperter for ulike produktgrupper er nyttig i forbindelse med utforming av nytt regelverk.

Andre opplysninger
Det pågår nå forøvrig en justering (recast) av ecodesign-direktivet (2005/32/EF) som dette forum er forankret i.

Status
Kommisjonsbeslutning 2008/591/EC ble diskutert på EFTAs energiarbeidsgruppes møte 1. oktober 2008. Olje- og energidepartementet sendte standardskjema 9. oktober 2008. Et EØS-komitevedtak er under utarbeidelse under EØS-komiteen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.06.2008
Anvendelsesdato i EU
20.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 56-60
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
05.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0591
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro