Konjunkturstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2009)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 329/2009 av 22. april 2009 om endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til ajourføring av listen over variabler, hyppigheten av utarbeidingen av statistikk og de spesifikasjons- og aggregeringsnivåene som skal anvendes på variablene

Commission Regulation (EC) No 329/2009 of 22 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the updating of the list of variables, the frequency of compilation of the statistics and the levels of breakdown and aggregation to be applied to the variables

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, oktober 2009)

Sammendrag av innhold
Ved forordning (EF) nr. 1165/98 ble det fastlagt en felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikker om konjunkturutviklingen. Disse statistikkenes dekningsområde ble endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 om opprettelse av den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 om gjennomføring og endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk hva angår definisjonen av variabler, listen over variabler og hyppigheten av utarbeidelse av data inneholdt definisjoner av variabler.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1158/2005 om endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk innførte mulighetsstudier vedrørende timeverk og bruttolønninger for detaljhandel og for andre tjenester.

Til bruk for Fellesskapets monetære politikk bør konjunkturstatistikken videreutvikles, særlig innen tjenesteytende næringer. Det er derfor nødvendig å ajourføre forordning (EF) nr. 1165/98 på områder som er særlig relevante for analysen av konjunkturutviklingen. Forordning (EF) nr. 1165/98 endres derfor i overensstemmelse med dette.

Merknader
Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Forordningen har ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.04.2009
Anvendelsesdato i EU
13.05.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 45-47
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0329
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro